Fana: At a Speed of Life!

ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ኣብ ምምፃእ ሸርፊ ወፃኢን ምፍጣር ዕድል ስራሕን ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ምህላው ኣፍሊጡ

0 426

ኣዲስ ኣበባ፣ 2 ሕዳር፣ 2012 (ኤፍ ቢ ሲ)ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ኣብ ምምፃእ ሸርፊ ወፃኢ፣ ምፍጣር ዕድል ስራሕን ምግፋሕ ቴክኖሎ ጂን ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ምህላው ኣፍሊጡ።

ዋና ኣካያዲ ስራሕ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ኣይተ ጎይቶኦም ገብረኺዳን፥ እቲ ፓርክ ዛጊድ ኣብ ምፍጣር ስራሕን ምርካብ ሸርፊ ወፃኢን ዝተባባዕ ውፅኢት የመዝግብ ምህላው ሓቢሮም።

ኣብቶም ዝሓለፉ 14 ኣዋርሕ ካብ ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ዝፈረዩ ኣልባሳት ልዕሊ 2 ሚልየን ዶላር ኣሜሪካ ሸርፊ ወፃኢ ከምእተረኸበ ዝሓበሩ እቶም ኣካያዲ ስራሕ፥ ኬፒኣርን ኤስ ኤምን ዝተብሃሉ ኩባንያታት ፍርያት ሰደድ ከምዝገበሩ ኣረዲኦም።

እቶም ካልኦት ኩባኒያታት ድማ ኣብ ዕዳጋታት ኣሜሪካን ኣውሮፓን ጠለብ ስለዘለዎም ፍርያቶምን ቁፅሪ ሰራሕተኛታቶምን ክብ ኣብ ምባል ትኹረት ሂቦም ይነጥፉ ምህላዎም ኣረዲኦም።

ብልፍንቲ ኩባንያታት ሩማንያን ባንግላዲሽን ዝተጣየሸ “ስትራት ሞል” ዝተብሃለ ኩባንያ ኣርባዕተ መስርሒ ሸዳት ዝወሰደ እንትኾን፥ ዛጊድ ልዕሊ 1 ሽሕ ሰራሕተኛታት ቆፂሩ ይሰርሕ ምህላውን ተወሳኺ 1 ሺሕን 200 ሰራሕተኛታት ክቑፀሩሉ ጠለብ ምቕራቡን ሓቢሮም።

ሮያል ሜዴካል፣ ገብረሚካኤልን ኢንትረንድን ዝተብሃሉ ሓደሽቲ ሰለስተ ኩባንያታት ጋርመንት ኣብዚ ዓመት ስራሕቲ ምትእትታው ማሽነርን ካልኦት ቅድመ ምድላዋትን ይውግኑ ከምዘለው ኣይተ ጎይቶኦም ገሊፆም።

ታይዚንን ጂቲ ጂ ኤስን ዝተብሃሉ ኩባንያታት ታይዋንን ቻይናን ድማ ኣብዚ ዓመት ናብ ስራሕ ክኣትው ይዳለው ምህላዎም  እቶም ኣካያዲ ስራሕ ሓቢሮም።

እቶም ኩባንያታት ብሙሉእ ዓቕሞም ናብ ስራሕ እንትኣትው ልዕሊ 20 ሽሕ ሰራሕተኛታት ብኽልተ ፈረቓ ናብ ስራሕ ዘዋፍር ዓቕሚ ከምዘለዎም ኣመልኪቶም።

ብተመሳሳሊ እቲ ፓርክ ንሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ዓዲ ኣርባዕተ ሼዳት ኣዳልዩ ምህላው ዝሓበሩ ኣይተ ጎይቶኦም፥ ዛጊድ ግና ክንድቲ ዝድለ ይሳተፉ ከምዘየለው ተዛሪቦም።

እቶም ስራሕ ዝጀመሩ ሰብ ሃፍቲ ወፃኢ ንምድጋፍ ኣብ ሓደ ማእኸል ግልጋሎት ዝህቡ መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ ግምሩክ፣ ባንኪ፣ ኤሌክትሪክ፣ ቴሌኮምን ካልእን ኣትዮም ስሉጥ ግልጋሎት ይህቡ ምህላዎም ኣመልኪቶም።

መንግስቲ ትግራይ ንመንበሪ ኣባይቲ ዝውዕል ልዕሊ ሓሙሽተ ሄክታር መሬት ከምዝሃበ ዝገለፁ ኣይተ ጎይቶኦም፥ እዙይ እንተተፈፂሙ እቲ ፓርክ ሽግግር ቴክኖሎጂ ብምምፃእ፣ ሸርፊ ወፃኢ ብምፍጣርን ዕድል ስራሕ ብምስፋሕን ኣብ ትግራይ ኢንዳስትሪያላዊ ለውጢ ዘምፅእ ወለዶ ንምፍራይ ሓጋዚ ከምዝኾን ኣብሪሆም።

ሕክምና ሰራሕተኛታት ንምምላእ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ማእኸላይ ክሊኒክ ንምኽፋትን ሓኻይም ንምቑፃርን ምንቅስቓስ ጀሚሩ ከምዘሎን ሓኻይም ምቑፃር ኣብ ከይዲ ምህላው ኣይተ ጎይቶኦም ኣረዲኦም።

ህዝቢ ትግራይ ናብ ኢንዳስትሪያላይዜሽን ዝገብሮ ስግግር ንምዕዋት ሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ዓዲ ምስ ኩባንያታት ወፃኢ ተዋዲዶም ክሰርሑን ብቑጠባ ዝደልደለት ትግራይ ጋህዲ ንምግባር ክንቀሳቐሱን ፀዊዖም።

ፍልፍል፦ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን

Comments
Loading...