Fana: At a Speed of Life!

ሃገራዊ መዓልቲ ልገሳ ደም ፅባሕ ቀዳም ክካየድ እዩ

0 78

ኣዲስ ኣበባ፣ 14 ጥቅምቲ፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ፅባሕ ዕለተ ቀዳም 15 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ብብርኪ ሃገር 10 ሺሕ ሰባት ደም ከምዝልግሱ ሚኒስቴር ጥዕና ኣፍሊጡ።

እቲ ፅባሕ ኣብ መላእ ሃገር ዝሳለጥ መርሃ ገብሪ ልገሳ ደም፥ “ህይወት ንህይወት፤ ደም ለጊስና ህይወት ነድሕን” ብዝብል ቴማ ዝካየድ እዩ።

ብብርኪ ሃገር ዝካይድ እቲ መዓልቲ ልገሳ ደም፥ ኣብ ኢትዮጵያ ምሃብ ደም ዝተጀመረሉ መበል 50 ዓመት ምኽንያት ብምግባር ዝተዳለወ ኢዩ።

ብመሰረት እዚ ኣብቲ ፅባሕ ዕለተ ቐዳም 15 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ዝካየድ ልገሳ ደም፥ 100 ሺሕ ስሩዓት ለገስቲ ደም ንምምዝጋብ ከምኡ እውን 300 ሺሕ ስሩዓት ለገስቲ ደም ኣብ ሓደ ወርሒ ውሽጢ ንምምዝጋብን ብቐፃልነት ደም ንኽልግሱ ዘኽእል ኩነታት ንምፍጣር ትልሚ ተታሒዙ ኣሎ።

ኣብʼቲ መርሃ ግብሪ ልገሳ ደም፥ ዕድመኦም ካብ 18 ክሳብ 65 ዝኾኑ፣ ክብደቶም ካብ 45 ንላዕሊ ዝኾነን ደም ካብ ዝልግሱ ሰለስተ ወርሒ ዝመልኦምን ሰባት ክሳተፉ ከምዝኽእሉ ተሓቢሩ።

ኣብቲ ዕለት ሙሉእ መረዳእታ ስሩዓት ለገስቲ ደም ዝሕዝን ደም ምስተለገሰ ድማ መልእኽቲ ምስግና፣ ውፅኢት ምርመራ ደም፣ ዝተለገሰ ደም ንሕሙማት ንምሃብ ተዓሊሙ ናብ ሆስፒታል እንተኸይድን ወዘተን ተግባራት ብብኪ ሃገር ዕላዊ ክኸውን እዩ ዝብል ትፅቢት አሎ።

ኣብ ዓመተ 2012 ዓ.ም ብብርኪ ሃገር 223 ሺሕ ዩኒት ደም ዝተኣከበ እንትኸውን፥ እዙይ ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ብመንፅር ዘቐመጦ መዐቀኒ 22 ሚኢታዊ ምዃኑ ተገሊፁ።

ብመንፅር እዙይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ንጥፈት ኣተኣኻኽባ ደም ዝተሓተ ብምዃኑ፥ ምዕባይ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ኣገዳሲ ከምዝኾነ ተገሊፁ።

Comments
Loading...