Fana: At a Speed of Life!

ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ስሩዕ ኣኼብኡ ምክያድ ጀሚሩ

0 48

ኣዲስ ኣበባ፣ 28 መስከረም፣ 2012(ኤፍ ቢ ሲ) ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ስሩዕ ኣኼብኡ ምክያድ ጀሚሩ።

ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ካብ ሎሚ 28 መስከረም 2012 ዓ/ም ጀሚሩ መስሩዕ ኣኸብኡ ኣብ ምክያድ ይርከብ።

እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ኣኼባ ኣፈፃፅማ ዓበይትን ቁልፍን መደባት 2011 ዓ/ም ዝግምግም እንትኸውን፥ ብፍላይ ኣብ ምዕሳል ሰናይ ምምሕዳርን ምርግጋፅ ልምዓትንን ዝነበሩ ኣፈፃፅማ ብዝርዝር ክግምግም እዩ።

ብምቕፃል መደብ 2012 ዓ/ም ብዝርዝር ብምዝታይ ከፅድቅ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር።

መምርሕን ኣሰራርሓን ውድብ ህወሓት ብምርኣይ ዝመዓራረይ ከመሓይሽ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበረሉ።

ኣብ 2011 ዓ/ም ኣብ ሃገራውን ዓለምለኻውን ጉዳያት ኣመልኪቱ ኣብ ዝነበሩ ጥንካረታትን ጉድለታትን ብዝርዝር ብምግምጋም ዘጋጠሙ ዘለው ሃገራውን ዓለምለኻውን ተፃበኦታት ንምብዳህ ዘኽእል ኣንፈት ከቐምጥ እዩ።

ሃገራውን ዓለምለኻውን ተፃብኦታት ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ፅልዋ ብምርኣይ፥ ኣብ ምዕሳል ሰናይ ምምሕዳር፣ ምርግጋፅ ልምዓትን ጉዳይ ህልውና ህዝቢ ትግራይን መሰረት ገይሩ ኣንፈት ከነፅርን ናይ ውሳነ ሓሳባት ከቐምጥን እዩ።

Comments
Loading...