Fana: At a Speed of Life!

መልእኸዅቲ ዶ/ር ደብረፅዮን

0 220

መንእሰይ ትግራይ እቲ ኩነታት ምስ ተፈጠረ እሙን ፈፃሚ ሕድሪ ሰማእታት ትግራይ ምዃኑ ብግብሪ ዘመስከረሉ ዓመት ኔሩ 2011!

ሰላም ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢን ዘለኻ ህዝቢና ብሓፈሻ፣ ኣባላት ድጅታል ወያነ ከኣ ብፍላይ፣ ከመይ ኣለኹም? ኣቐድመ ሓዱሽ ዓመት 2012 ሰናይ ቃልሲን ዓወትን ክኾነልና እምነ።

ህዝቢ ትግራይ ካብ ወጋሕትኡ ጀሚሩ ክብረቱን ህላውኡን ብምውሓስ ኣብዚ ምዕራፍ ክበፅሕ ዝኸኣለ ኣብ በቢምዕራፉ ዘጋጠምዎ እልቢ ዘይብሎም ማሕለኻታት፣ ኣዝዮም ሕልኽልኽ ዝበሉ ፅንኩራት መድረኻት፡ ክሕሰብስ ይትረፍ ክሕለም እኳ ዝኸብድ ፈተንቲ ኩነታት ብተኣምራታዊ ፅንዓትን ግንነትን ክሓልፎም ስለዝኸኣለን’ዩ። ከምኡ ስለዝኾነ እዩ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ በቢምዕራፉ ዘካየዶ መሪር ተጋድሎ ኣብ ዓለም ንማዕርነትን ርትዒን ካብ ዝተኻየዱ ቃልሲታት፡ ብቐዳምነት ካብ ዝጥቀሱ ሓደ ክኸውን ዝበቕዐ።

ኩላህና ከምእንፈልጦ ኣብ 2011 ዓ/ም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህወሓትን ብቐጥታ ዘነፃፀረ ተኸታታልቲን ካብ ሓደ ማእኸል ብዝምራሕ ወፍሪታት ፀለመን ተነፅሎን ክካየድ ፀንሑ’ዩ። ክብሪን ሰናይ ምስሊን ህዝቢና ፀለሎ ብምልካይን ተጋሩ ናይ ኩሉ ሓጥያት ፍልፍል ከምዝኾኑ ተጌሩ ክሰኣልን ካብ ካልኦት ህዝቢታት ክግለሉን ብዘይዕረፍቲን ምእኹል ብዝኾነ ኣገባብን ክንቀሳቀሱ ፀኒሖምን ኣለውን።

ዕላማ ናይዞም ዝተዋደዱ ፀቕጢታት ድማ ህዝቢ ትግራይ ብቐፃሊ ኣብ ወጥሪ ብምፅማድ ክስኮንን ርእሱ ከድንን ብምግባር፡ ንዕብለላን ኣርዑት ግዛእቲን ኣሜን ኢሉ ክቕበልን፡ ከም ህዝቢ ሽብረኽ ከብልዎን ብዘይዕረፍቲ ክሰርሑ ፀኒሖም’ዮም። ብቐፃሊ ኣብ ፀቕጢን ወጥሪን ክሽመም ብምግባር፡ ካብቲ ዝጀመሮ ካብ ድኽነትን ድሕረትን ናይ ምውፃእ ጉዕዞ ከተዓናቕፍዎ ዝዓለመን’ዩ ኔሩ። እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ብዝተወለዐ ስነ ኣእምሮኣዊ ኲናትን፡ ዝተዋደዱን ዘየቛርፁን ወፍሪታት እንከይሰልከየን ከይተረበሸን፡ ሓድነቱ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ብምሕያል ብዘካየዶ ዘይሕለል ቃልሲን መኸተን ኣብ ቅድምኡ ተገትሮም ዝነበሩ ሕልኽልኽ ዝበሉ መድረኻት በጣጢሱ ጉዕዝኡ ቀፅሉ’ዩ።

ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ናይ ቃልሲን መኸተን እዋን መንእሰይ ትግራይ ዝተፃወትኩሞ ግደን ዘካየድኩሞ ውሕሉል ቃልሲን ዘርኣኹሞ ጅግንነትን ቅያን መወዳድርቲ የብሉን። ብናይ ትምክሕኛታትን መጋበሪያታቶምን ፅዑቓት ፖለቲካዊን ዲፕሎማሲያዊን ፀቕጢታት እንከይሰልከኹምን እንከይረብረብኩምን ብዝገርም ፖለቲካዊ ንቕሓትን ብስለትን እቲ መድረኽ ዝጠልቦ ቃልሲ ኣካይድኩም ኢኹም። ውልቀ ባህግኹም ድሕሪ ክብሪን ሃለዋትን ህዝቢኹምን ዓዲኹምን ኣቐሚጥኩም፣ ናይ ጉዳያት ቅደም ሰዓብ ብዝገርም ብስለት ሰሪዕኹም ኣብ ኩለመደያዊ መኸተ ብዘርኣኹምዎ

ፅንዓትን ህዝባዊነትን፣ ኣነ ከም ሓደ ተጋዳላይ ዛጊድ ብዘካየድኩሞ ተጋድሎ ዝለዓለ ሓበንን ኩርዓትን ከምዝተሰመዐኒ ክገልፀልኩም እፈቱ።

እቲ ኩነታት ምስተፈጠረ፡ እሙናት ፈፀምቲ ሕድሪ ህዝብኹምን ሰማእታት ትግራይን ምዃንኩም ድማ ብግብሪ ኣረጋግፅኩም ኢኹም። እዚ ታሪኻዊ መድረኽ ዘሰከመኩም ሓላፍነት ተሓንጊጥኩም መሪሕ እጃምኩም ብምፍፃም ነባሪ ናይ ባዕልኹም ታሪኽ እናፈፀምኩም ኢኹም። ሕዚ’ዉን ናይ ኩሎም ዕማማትና ቅኒት ደሕንነትን ሃለዋትን ህዝቢ ትግራይ ብዘውሕስ ኣገባብ፡ ኣብ ቅድሜና ዘጓንፉና ተፃብኦታት ብዝለዓለ ጥበብን ምስትውዓልን ክትምክቱ፣ ዝወላዕናዮ ወፍሪ ኣንፃር ድኽነትን ድሕረትን ብዓወት ንክዛዘም ከምቲ ልሙድ መሪሕ ተራኹም ክትፃወቱ ከዘኻኽረኩም እፈቱ።

ኣብዚ እንኣትዎ ዘለና ሓዱሽ ዓመት እውን እቶም ፀቕጥታት ብካልእ መልክዑ ምቕፃሎም ዘይተርፍ’ዩ። ኣብዚ ድሮ ጀሚርናዮ ዘለና ዓመት ብፌዴኢሪ ሕገ መንግስቲ መሰረት ሃገራዊን ከባቢያዊን መረፃታት ዝካየደሉ ዓመት እዩ ዝኸውን ዘሎ። ምስ ምክያድን ዘይምክያድን ‘ቲ ሃገራዊ መረፃ ተኣሳሲሮም ክምዕብሉ ዝኽእሉ ኩነታት ከም መንግስቲን ነብሲ ወከፍናን ብጥብቂ ድስፒሊን እንከታተሎ ጉዳይ ክኸውን ይግባእ። ኣብዚ ሓዱሽ ናይ ቃልሲን መኸተን ንኡስ መድረኽ ኮይንና እዚ ሓዱሽ ዓመት እንትጅምር፤ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበሩና ጥንካረታት ዝያዳ ብምሕያል፣ ዝተርኣዩ ድኽመታትና ብምእራም፥ ባህሪ እዚ ዘለናሉ መድረኽ ብብስለት ብምግንዛብን፣ ሕዚን ብቐፃሊን ክህልው ዝኽእሉ ምዕባለታት ብምክትታል፣ ምስ መረፃ ኾነ ምስ ካልኦት ጉዳያት ተኣሳሲሮም ኣብ ቅድሚትና ክጋጥሙ ዝኽእሉ ተፃብኦታት ወዘተ ዛዕባታት ብዝርዝር ብምትንታን ኣብ ቅድሜና ዘሎ መድረኽ ብብቕዓት ንምስጋር ዘኽእል ኣተሓሳስባን ኩለመዳይ ድልውነትን ምፍጣር ይግባእ።

ብምዃኑ ህልዊ ውሽጣዊን ከባቢያዊን ኩነታት ብዕምቆት ብምግምጋም፡ ነቲ መድረኽ ዝምጥኑ ታክቲክን ስትራቴጂን ብምሕንፃፅ፥ ሎሚ’ውን ከም ቀደምና ከም ሓደ ስድራ ቤት ስምረትና ኣሐይልና፣ ኣብ ሕጋዊን ፍትሓዊን መስመርና ዓሲልና፣ ብትዕግስትን ጥበብን እሂን ምሂን ኢልና እናተቓለስና፥ ጉድለታት ከይንፍፅም እናተንጠንቀቕና፥ ናይ ፀላእትና ወፍሪታትን ታህዲድን ብምምካን፣ ቁጠባዊ ሓርነታ ዘረጋገፀትን ባህግታት ህዝባ እተርዊ ትግራይ ንምህናፅን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ክንምርሽ ይፅውዕ። ሰላም!

Comments
Loading...