Fana: At a Speed of Life!

መበል 45 ዓመት 11 ለካቲት ቃልስና ከምብሓዱሽ እንግምግመሉን ሓደሽቲ ፈተናታት እውን እንፍትሸሉን ኢዩ-ዶክተር ደብረፅዮን

0 92

ኣዲስ ኣበባ፣ 5 ጳጉሜን፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) ሲ)ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣቦ መንበር ህወሓትን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል፥ መበል 45 ዓመት 11 ለካቲት ቃልስና ከምብሓዱሽ እንግምግመሉን ሓደሽቲ ፈተናታት እውን እንፍትሸሉን ክብሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ፌስ ቡክ ገፆም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም።

እቶም ኣቦ መንበር ሙሉእ ትሕዝቶ ዘተሓላለፍዎ መልእኽቲ ከምዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ።

ኣብዚ እንኣትዎ ዘለና ሓዱሽ ዓመት መበል 45 ዓመት 11 ለካቲት ብዝተፈለየ ዝኽበረሉ እዩ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ወፅዓ ኣይሽከምን ኢሉ ቃልሲ ዝወለዐሉ ብዓብይ ድምቀት ክነኽብሮ ዘለና እዩ፡፡ ቃልስና እንደገና እንግምግመሉ፣ ሓደሽቲ ፈተናታት እውን እንፍትሸሉ ብቐፃሊ ቃልስታትና እነሐይለሉ ዓመታት ምቑፃር እንተይኮነስ ሓዱሽ ቃልሲ ሓዱሽ ዓወትን ታሪኽ እነመዝግበሉ እዩ፤ ኣብዚ ሓዱሽ ዓመት ሓዱሽ፣ ናይ ቃልሲ ሓድነት እንፈጥረሉን ብቃልሲ እነኽብረሉን ክኾን እዩ፡፡

ካልኣይ ዕብየትን ስግግርን እውን ኣብዚ እንኣትዎ ዘለና ሓዱሽ ዓመት እዩ ክዛዘም፡፡ ኣብ ዝሓለፉ ኣርባዕተ ዓመታት ዘርጠብጠብ ዝበሉን እንተስ ብሓሶት ዝተመዝገቡ እውን እነስተኻኽለሉን ዝተረፉ ዓወታት ፈቲሽና ዝጎደለና ንምምላእ እንረባረብሉን እዩ፡፡ እቶም ዘቐመጥናዮም ሸቶታት ከነዕውት ክንክእል ኣለና፡፡

ኣብዚ ሓዱሽ ዓመት ተደራረብቲ ስራሕቲ ከነዕውት ሓዱሽ ናይ ቃልሲ መንፈስ ሰንቕና ልዑል ርብርብ እንገብረሉ ዓመት እውን እዩ፡፡ ከም ትግራይ ክንሰርሖ ዝግበአና ሓቢርና ክንሰርሕ ምድላው እንገብረሉ ስለዝኾነ እቲ ዝጀመርናዮ ሓድነት ኣሰጣጢምና፣ ኣብ ከይዲ ጉዕዞ ዝመፁ ሓደሽቲ ፈተናታትን ሓደሽቲ ጠለባትን ክንምልስ ኩላህና ተሓባቢርና ዘለና ልምዲ ተጠቒምና ለውጢ ክነምፅእን ድሙቕ ዓወት ክነመዝግብ ክንረባረብ ይግበአና።

ሰናይ ሓዱሽ ዓመት!

Comments
Loading...