Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ዘለዉ ሰባት ካብ ካንሰር ብዝያዳ ብሕማም ልቢ ይጥቅዑ-መፅናዕቲ

0 160

ኣዲስ ኣበባ፣ 4 ጳጉሜን፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ሕማም መንሽሮ(ካንሰር) ዛጊድ ዘተኣማምን መድሓኒት ዘይተረኽቦ ሕማም እዩ።

ይኹን እምበር ተመራመርቲ ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ መፃኢ ዘተባብዕ መድሓኒት ክርከቦ ምዃኑ ይሕብሩ።

ብዙሕ ግዜ ሕማም መንሽሮ እንክለዓል፥ ኣብ ሓንጎል ሰባት ቀልጢፉ ዝመፅእ ነገር ሞት እዩ።

ይኹን እምበር ሓካይም ዓለም ነቲ ሕማም ብዝግባእ ብምፅናዕ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘተስፉ ምርምር የካይዱ ኣለው።

ዋላኳ ቅልጡፍ እንተዘይኮነ ክሳብ ሐዚ ከኣ ዘተባብዕ ምልክታት ተረኺቡ እዩ።

ላንሰት ኣብ ዝተባህለ ሕክምናዊ ጆርናል ዝተሓትመ ኣብዚ ቐረባ እዋን ዝተዛዘመ መፅናዕቲ፥ ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ካንሰር ካብ ወቕዒ ልቢ ንላዕሊ እቲ ዝዓበየ ቀታሊ ሕማም ማእኸላይ ዕድመ ምዃኑ ሓቢሩ።

እቲ ኣብ 21 ዝማዕበላ ሃገራት ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ካብ 2005 ክሳብ 2016 ዝተኻየደ ዓለማዊ መፅናዕቲ፥ ልዕሊ 50 ዝዕድመኦም ሰባት ካብ ብወቕዒ ልቢ ብካንሰር ከምዝጥቅዑ ሓቢሩ።

ኣጋጣሚ ኮይኑ ዓዲ እንግሊዝ ኣብቲ ዝተኻየደ ምርምራዊ መፅናዕቲ ኣይተፀንበረትን።

ብብርኪ ዓለም ሕማም ልብን ወቕዕን እቲ ቐንዲ ቀታሊ ሕማም ማእከላይ ዕድመ ሰባት እዩ።

ይኹን እምበር ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ዝርከቡ ህዝብታት፥ ካብ ሕማም ልቢ ንላዕሊ ብሕማም ካንሰር ከምዝጥቅዑ ተመራመርቲ ሓቢሮም።

ኣብተን ዘይማዕበላ ሃገራት ግን እቲ መፅናዕቲ ብኣንፃሩ እዩ ዝነግር።

ማእከላይ ዝዕደመኦም ሰባት ካብ ብሕማም ካንሰር ዝያዳ ብወቕዒ ልቢ ይጥቅዑን ይጉድኡን።

እቲ መፅናዕቲ ላንሰት ኣብ ዝተባህለ ናይ ምርምር ጆርናል ዝተሓተመ እንትኸውን፥ ህይወት ናይ 160 ሽሕ ሰባት ከምዝተፀንዐ ተሓቢሩ።

እቶም ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተመዝገቡ ወለንተኛታት ሰባት እቲ መፅናዕቲ ክጅምር እንከሎ ብማእከላይ ገምጋም ዕደመኦም 50 እዩ ነይሩ።

መጠን ሞት እቲ ሕማም ኣብተን ትሑት ኣታዊ ዘለወን ሃገራት ብኣስታት 11 ሽሕ ሞት ከምዝዛይድ እቲ መፅናዕቲ የረድእ።

እቲ መፅናዕቲ ኣብ መወዳእታ ኣብተን ዝማዕበላ ሃገራት ዝርከቡ ሰባት ብሕማም ልቢ ዘይሞትሉ ቀንዲ ምኽንያት፥ ምናልባት ዝሓሸ ሕክምናዊ ረድኤትን ክንክንን ስለዝረኽቡ ክኾን ከምዝኽእሉ ይግምት።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...