Fana: At a Speed of Life!

ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዘሳለጦ ህፁፅ ኣኼባ ኣዋጅ ምርጫን ፓርቲታት ፖለቲካን ኣፅዲቑ

0 107

ኣዲስ ኣበባ፣ 18 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌዴሪኢ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዘሳለጦ ህፁፅ ኣኼባ ኣዋጅ ምርጫን ፓርቲታት ፖለቲካን ብኣብዝሓ ድምፂ ኣፅዲቑ።

ቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ፍትሒን ዴሞክራሲን፥ ስያመ እቲ ኣዋጅ ሓዊሱ ኣስታት 149 ኣብ ዝኾኑ ዓንቀፃት ምምሕያሻት ከምዝተገበረ እቲ ባይቶ ኣብ ዘሳለጦ ኣኼባ ኣብሪሁ።

ስያመ እቲ ኣዋጅ፥ “ኣዋጅ ምርጫ፣ ምዝገባ ፓርቲታት ፖለቲካን ስነ ምግባር ምርጫን ኢትዮጵያ” ብዝብል ከምዝተመሓየሸ ተገሊፁ።

ምንቅስቓስ ፓርቲታት ፖለቲካ፣ ምንቅስቓስ ተነሓናሕቲ ምርጫ፣ ኣብ እዋን ምርጫ ክፍፀሙ ብዛዕባ ዝግበኦም ሕጋዊ ምንቅስቓሳት፣ ኣፈፃፅማ ሕጊ፣ ኣጠቓቕማ መራኸብቲ ሓፋሽን ካልኦት ጉዳያትን ብዝምልከት ምምሕያሽ ከምዝተገበረ እውን ተሓቢሩ።

ኣብ’ቲ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ፥ “ሓደ ተባዕታይን ጓል ኣነስተይቲን ተወዳደርቲ ኣብ እዋን ምርጫ ማዕረ ድምፂ እንተረኺቦም እታ ጓል ኣነስተይቲ ተዓዋቲት ትኸውን” ብዝብል ዝተቐመጠ ነጥቢ እቲ ባይቶ ንማዕርነት ደቂ ኣኒስቲዮ ዝፃባእ ስለ ዝኾነ ብዝብል ውድቂ ገይሩዎ።

ብመሰረት እቲ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ፥ ነቲ ኣዋጅ ንምፍፃም ዓሊሙ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌዴሪኢ ደንቢ ከውፅእ ከምዝኽእልን መምርሒ ዘውፅእ ድማ ቦርድ ምርጫ ከምዝኾነን ተገሊፁ።

እቲ ኣዋጅ ብዋናነት፣ ሰርዓት ምርጫ፣ ኣፈፃፅማ ምርጫ፣ ምጥያሽን ምምሕዳርን ፓርቲታት ፖለቲካ፣ ስነ ምግባር ምርጫ፣ ብዛዕባ ኣብ ከይዲ ምርጫ ዝለዓሉ ክርክራት ዝዳነይሉን ዝፍትሕሉን ስርዓት፣ ፓርቲታት ፖለቲካ ዝውደብሉን ከምብሓዱሽ ዝወሃሃድሉን ዝርዝር ሓሳብ ዝሓዘን ነቲ ጉዳይ ዝምልከቶም ኣካላት ዝሳተፍሉን ከምዝኾነ ኣብቲ መድረኽ ቀሪቡ።

ብተወሳኺ ቅድመ ሐዚ ዝለዓሉ ዝነበሩ ክፍተታት ብምምላእ ውፅኢት እቲ ከይዲ መረፃ ብዝበለፀ ተኣማኒነት ንክህልዎ ዓሊሙ ዝተሰናደአ ከምዝኾነ ተገሊፁ።

ኣብ’ቲ ኣዋጅ ካብ ምጥያሽ ፓርቲታት ፖለቲካ ጀሚሩ ክሳብ ቁፅሪ ኣባላት ዘድህብ ሓዱሽ ኣሰራርሓ ዘካተተ ከምዝኾነ እውን ተሓቢሩ።

ኣብ ምርጫ ብሕፁይነት ዝቐርቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ እቲ ምርጫ ክሳብ ዝዛዘም ካብ ዝሰርሕሉ ቤት ዕዮ ብጊዚያውነት ንክለቁን መሃየኦምን ጥቕማ ጥቕሞምን ብዝምልከት ድማ ሕሉው ንክኾነሎም ብዝብል ተደንጊጉ ኣሎ።

ከምኡ እውን ሃገራዊ ፓርቲ ፖለቲካ ንምጥያሽ፥ እንተነኣሰ ቁፅሪ ኣባላት 10 ሺሕ ክኸውን ከምዝግባእ ተደንጊጉ ኣሎ።

ክልላዊ ፓርቲ ፖለቲካ ንምጥያሽ ድማ፥ ብውሕዱ 4 ሺሕ ኣባል ከምዘድሊ ተገሊፁ።

Comments
Loading...