Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ዝቕፅል ዓመት ዘመነ ትምህርቲ ኣብ ዝተሓረዩ 13 ዓውዲታት ትኹረት ተገይሩ ከምዝስራሕ ሚኒስቴር ትመህርቲ ኣፍሊጡ

0 95

ኣዲስ ኣበባ ፣ 15 ነሓሰ ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ዝቕፅል ዓመት ዘመነ ትምህርቲ ካብ መንጎ ኣብ ፍኖተ ካርታ ትምህርቲን ስልጠናን ዝተነፀሩ 37 ኣንፈታት፥ ኣብ’ቶም 13 ዓውዲታት ትኹረት ተገይሩ ከምዝስራሕ ሚኒስቴር ትምህርቲ ኣፍሊጡ።

ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ጥላዬ ጌቴ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ፥ መንግስቲ ካብ ዘመነ ትምህርቲ ዓመተ 2012 ጀሚሩ ብፅቡቕ ስነ-ምግባርን ብቕዓትን ዝተሃነፀ ዜጋ ኣብ ምፍራይ ከምዝሰርሕ ተዛሪቦም።

ብተወሳኺ ስርዓተ ትምህርቲ እዛ ሃገር፥ ሓድነት ህዝቢ ኣብ ምቕፃል፣ ምስ ሕብረተሰብን ተምሃራይን ብዝጠዓዓምን ሃገራዊ ፍልጠታት መሰረት ብዝገበረን መገዲ ከምዝወሃብ ሓቢሮም።

እቲ ሓዱሽ ፍኖተ ካርታ ኣብ ሰለስተ ብርኪታት ከምዝተመደበ ዝተዛረቡ ዶክተር ጥላዬ፥ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ቀዳማይ ብርኪ፣ ሻውዓይን ሻምናይን ማእኸላይ ካልኣይ ብርኪ ከምኡ እውን ታሽዓይ ክሳብ 12(4 ዓመታት) ካልኣይ ብርኪ ንክኸውን ከምዝተወሰነ ኣብሪሆም።

ተምሃሮ ሻድሻይ ክፍሊ እንትዛዝሙ ክልላዊ ፈተና ዝወሃቦም እንትኸውን፥ ኣብ ሻምናይ ክፍሊ ድማ ሃገራዊ ፈተና ከምዝወሃብ ሓቢሮም።

ቅድመ ሐዚ ብውልቀ ትካላት ጥራሕ ተታሒዙ ዝነበረ መፅንሒ ህፃናት ክሳብ ኬጂ ዘሎ ብርኪ፥ ኣብ ውልቀን መንግስታዊን ክኸውን ከምዝተወሰነ ድማ ገሊፆም።

ስልጠናን ትምህርቲን ቴክኒከን ሙያን ድሕሪ ፈተና 12 ክፍሊ ዝጅመር ከምዝኾነ እውን ኣብሪሆም።

ተምሃሮ ስልጠናን ትምህርቲን ቴክኒከን ሙያን፥ ካብ ብርኪ 1 ክሳብ 8 (ክሳብ ሳልሳይ ዲግሪ) ምምሃር ከምዝኽእሉ እውን ተዛሪቦም።

ድልደል መምህራን ብዝምልከት፥ መምህራን ብመሰረት ዘለዎም ብርኪ ትምህርቲ ተግባራዊ ከምዝግበር እውን ሓቢሮም።

ብመሰረት እዚ ቀዳማይ ዲግሪ ዘለዎም ኣብ ቀዳማይ ብርኪ፣ ካልኣይ ዲግሪ(ማስተርስ) ዘለዎም ኣብ ካልኣይ ብርኪ ከምኡ እውን ካልኣይ ዲግሪን ልዕሊኡን ዘለዎም ድማ ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ከምዝምደቡ ሓቢሮም።

Comments
Loading...