Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ኤርትራ ዝዘነበበ ሓያል ዝናብ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ኣብፂሑ

0 72

ኣዲስ ኣበባ፣ 13 ነሓሰ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ኤርትራ ዝዘነበበ ሓያል ዝናብ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከምዘብፀሐ ተገሊፁ።

ብምኽንያት እቲ ለይትን መዓልትን ብዘይምቁራፅ ዝዘነበ ዝናብ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ፣ ኣብያተ ምህርትን ጥሪትን ሓያል ጉድኣት ዝበፅሐ እንትኸውን፥ ኣባይቶም ዝፈረሶምን ጥሪቶም ዝተጎድኦኦምን ዜጋታት ህዝቢ ብዓቕሙ ይሕግዞም ከምዘለሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ሓቢሮም።

እቶም ገዛውቶም ዝፈረሶም ነበርቲ ድማ፥ ቴንዳን ተንኮቦትን ገይሮም ግዝያዊ መዕቖቢ ይሰርሑ ምህላዎም ገሊፆም።

መንሱር አሕመድ ዝተባህለ ነባሪ ሓጋዝ፥ ዳርጋ እቲ ዝበዝሐ ብጭቃ ዝተሰርሐ ኣባይቲ ማእኸል ከተማ ከምዝፈረሰን ኣካላዊ ጉድኣት ዘጋጠሞም ሰባት ንሕክምና ናብ ኣስመራ ከምዝኸዱን ሓቢሩ።

“ዋላ እውን ዓቕምና ድሩት እንተኾነ በብንኽእሎ ነቶም ዝተሃስዩን ዝተጎድኡን ኣሕዋትና ንሕግዝ ኣሎና” ብምባል ብዝያዳ ምምሕዳራት ክድግፈኦም ኣተሓሳሲቡ።

ኣብ ከባቢ እምበረሚ እውን 87 ኣባይቲ ብሓደጋ ውሕጅ ከምዝፈረሰን ሰፊሕ ትሕተ ቅርፂ ሕርሻ ከም ዝተደምሰሰን ተገሊፁ።

ኣብ ሓልሓል ብዘዘነበ ዝናብ እውን ኣብ 50 ሄክታር ዝለምዐ ዘራእቲ፣ ጥረታት፣ ኣሕምልትን ፍረታትን ምድምሳሱን ኣርባዕተ ዚንጎታት መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ከምዝተገንፀለን ተሓቢሩ።

ኣብ ከተማ ከረንን ከባቢኣን ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ብዝፈጠሮ ዕልቕልቕ ድማ፥ ዒላታት ተደፊነን፣ ሻምብቆታት ማይ ዓንዩ፣ መስመራት ፀዓት እውን ከምዝተሰናኸለን ሕፅረት ቀረብ ዝስተ ማይ ከምዘጋጠመን ነበርታ ሓቢሮም።

ፍልፍል፦ቢቢሲ ትግርኛ

Comments
Loading...