Fana: At a Speed of Life!

ሕማም ኩላሊት መርሚሩ ውፅኢቱ ዘፍልጥ መተግበሪ

0 196

ኣዲስ ኣበባ፣ 26 ሓምለ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)እዚ መተግበሪ (ኣፕሊኬሽን)ተንቀሳቓሲ ስልኪ፥ ሰባት ኩሊቶም ጥዕይቲ ትኹን ሕምምቲ ብቐሊሉ ክፈልጥሉ ዘኽእሎም ኢዩ ተባሂሉ።

ስለዝኾነ እቲ መተግበሪ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ኣገልግሎት ሕክምና ክንህብ ሓጊዙና ብምባል፥ ሰብ ሞያ ሕክምና “መድሕን ህይወት” ዝብል ሽም ሂቦምዎ ኣለው።

ሕማም ኩሊት ብዝተፈላለየ ምኽንያት’ዩ ዘጋጥም።

እቲ ሓደ ምስ ደም ዝተሓሓዝ ኮይኑ፥ ብውሑድ ካብ ሓሙሽተ ሰባት እቲ ሓደ በዚ ሕማም ከም ዝጥቃዕ ይግለፅ።

እዚ ሕማም ዝበዝሕ ግዜ ንሰብ ፀጋ ዕድመ ዘጥቅዕ እንትኸውን፥ ብእዋኑ ሕክምናዊ ረድኤት እንተዘይተረኺቡ ሓደግኡ ቀሊል ኣይኮነን።

ኣብ ዓዲ ኢንግሊዝ ጥራሕ በብዓመቱ 100 ሽሕ ዝፅግዑ ሰባት በዚ ሕማም ይሞቱ።

እዚ ሓድሽ መተግበሪ ሞባይል፥ ቅድሚ ሐዚ ሰዓታት ዝወስድ ዝነበረ ምርመራ ሕማም ኩሊት ኣብ ውሽጢ 14 ደቓይቕ ክካየድ ሓጊዙ ኣሎ።

“ስትሪምስ” ዝተብሃለ እቲ መተግበሪ፥ መጠን ኣብ ኩሊት ደቂ ሰባት ዘሎ ዘየድሊ ርስሓት ፈሊዩ ንሰብ ሞያ ሕክምና የፍልጥ።

ሰብ ሞያ ሕክምና ድማ በቲ መተግበሪ ኣቢሉ ውፅኢት እቲ ምርመራ ይፈልጥ።

ስለዝኾነ እዚ መተግበሪ ዝተጠቐሙ ሆስፒታላት፥ ናይ ሕክምና ወፃኢ ኣዝዩ እናነከየ ምምፅኡ ይዛረቡ።

ነርስ ሜሪ ኤመርሰን እቲ መተግበሪ ኣብ ስርሓ ልዑል ውፅኢት ከም ዘምዘምፀአ ተዛሪባ።

“ካብ ዝኾነ ከባቢ ዝመፅኡ መልእኽታት ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ኾይንካ ክትፈልጥ ምኽኣል ዝገርም ነገር’ዩ” ብምባል ድማ ናእደኣ ገሊፃ።

ሕማም ኩሊት፥ ቀልጢፉ ሕክምና እንተዘይተገይርሉ ክሳብ ሞት ከብፅሕ ዝኽእል ሕማም’ዩ።

Comments
Loading...