Fana: At a Speed of Life!

ኩልና ፀገም ትግራይ ክነቃልል ኣብ ገልኡ ድማ ክንፈትሕ ተላዕልና ኣለና-ዶክተር ደብረፅዮን

0 106

ኣዲስ ኣበባ፣ 15 ሓምለ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)519 ሚሊየን ብር ዝተኣከበሉ መድረኽ ቴሌቶን ትማሊ ተሳሊጡ።

ኣብቲ ዝተሳለጠ መድረኽ ቴሌቶን ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል፥ ኩልና ፀገም ትግራይ ክነቃልል ኣብ ገልኡ ድማ ክንፈትሕ ተላዕልና ኣለና ኢሎም።

ሙሉእ ትሕዝቶ እቲ መግለፂ ከምዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ።

ኣቐድመ ንልምዓት ትግራይን ፅጉማት ወገናትኩምን ክትሕግዙ እጃምኩም ንኽተወፍዩ ዘለኩም ድልውነት ክትገልፁ ናብዚ መድረኽ ዝመፃኹም ኩሉኹም ዘለኒ ክብሪ ምስዝለዓለ ምስጋናይ ክገልፀልኩም ይፈቱ። ነዚ ሰናይ መድረኽ ብዝለዓለ ሓላፍነት፣ ወነን ተበግሶን ክተዳልዉ ለይቲን ቀትሪን ልዑል ፃዕሪ ዝገበርኩም ኩሉኹም ዕዙዝ ምስጋናይ እውን ይብፃሕኹም።

ሃገርና ሰላም ስእና፣ዜጋታት ብመንነቶም ዝፈናቀሉላ፣ጥሪቶም ዝውረረሉን ዝቃፀለሉን፣ ዝቕተልሉ ኮይና፣ ካብ ቀረባ ግዜ ድማ ላዕለዎት ኣመራርሓ ምቕንፃል ዝተጀመረሉ ኩነታት ኣትና ንርከብ። ስለዝኾነ’ውን ቀፃሊ ቃልሲ እንተዘይተጌሩ፣ እዞም ንጥፍኣትና ደው ዝበሉ ሓይሊታት ዓብይ ሓደጋ ከምዝፅኡ ከምዝኽእሉ ብምፍላጥ ኩልና ክንምክቶም፣ በደላት ዝፈፀሙ ወገናት ክሕተቱ፣ ብምትሕብባር ስርዓት ንምትሓዝ ክንሰርሕ ይግባእ። ኩሉኹም ከምእትፈልጥዎ ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ድኽነት’ዩ። ምስ ድኽነት እንገብሮ ግጥም ክሳለ፣ ክዕንቀፍ ኣይንደልን።ነዚ እንገብሮ ዘለና ፀረ ድኽነት ቃልሲ ዘዐንቅፉና ሓይሊታት ግን ከም ድኽነት ፀላእትና’ዮም። ስለዝኾነ’ውን ብሃንደፍደፍ እንከይኮነስ ረግእና ኣስተውዕልና፣ ተወድብና ግቡእ ቃልሲ ኣብ ኩሉ ሸነኽ ክነካይድ ይግባእ።

ልዕሊ ኩሉ ሰላም ክልልናን ከባቢናን ከይዝረግ ክንሕሉን ውሕስ ኮይኑ ክቕፅል ክንገብር ኣለና። ትግራይ ሰላማ ስለዝተሓለወ ነበርታ ከምድላዮም ዝወፍርሉ፣ ኢኮኖሚያዊ ንጥፈታትና እናተመሓየሸ ዝመፀሉ፣ ሓደሽቲ ኢንቨስትመንት ምፍሳስ ዝጀመረሉ፣ ስለዝኾነ’ውን ምፍጣር ስራሕ ዕድል በቢእዋኑ እናወሰኸ ዝመፀሉ ኩነታት ንዕዘብ ኣለና። ስለዝኾነ’ውን ሰላምና ሕልው ክሳብ ዝገበርናዮ ኢንቨስትመንት ትግራይ እናወሰኸ ከምዝኸይድ ዘጠራጥር የብሉን ጥራሕ እንተይኮነስ፣ ትሑዝ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ።

ይኹን’ምበር ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰላም ንምዝራግ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ላሕ ይብሉ ኣለው’ዮም። ሰላምና ክዘረግ ዝንቀሳቀስ ዝኾነ ዓይነት ሓይሊ ምኽንያቱ ብዘየገድስ ተቐባልነት ክህልዎ ኣይኽእልን፣ ክንምክቶ’ውን ኢና። ስለዝኾነ’ውን ሰላምና ምሕላውን ምርግጋፅን ሸለል ክንብሎ ዘይግባእ ቁልፊ ቅድመ ኹነት ህልውናና’ዩ። …ብጥንቃቐ፣ ብውሕልነት፣ ብፅንዓትን ሓድነትን ክሳብ ዝሰራሕና ለውጢ ናይ ግዜ ጉዳይ’ምበር ዘይተርፍ’ዩ።
ኩልና ከምእንርደኦ ናይ ህዝቢና ናይ ልምዓት ህፁፅ ድሌትን ደገፍን ፣ ዝተመዛበሉ ወገናትና ብናይ መንግስቲ በጀት ጥራሕ ተጠቅምካ ነቲ ፀገም ብስሉጥ ምፍታሕ ኣይከኣልን። ስለዝኾነ ድማ እቲ ናይ ልምዓትን ስእነት ስራሕን ፀገማት ንምፍታሕን ስሉጥ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ንምምዝጋብን ተወሳኺ ገንዘብ ምትእኽኻብ ስለዝሓቲት፣ መንግሰቲ ናይ ህዝቢን ኩሎም ኣካላትን ድጋፍ ሓቲቱ ኣሎ። ህዝቢና፣ መንግስቲ ትግራይ ልምዓት ንምስላጥ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ብምርዳእ፣ ነቲ ዘቕረቦ ፃውዒት ተቐቢሉ ኣወንታዊ ምላሽ ምሃቡ ኣዝዩ ዘሕጉስ ተግባር’ዩ። በዚ ተሳትፎ’ዚ ድማ ዝለዓለ ሓበን ይስመዓና።

ነዚ ሎሚ ተዳልዩ ዘሎ መድረኽ ዝመስል ቅድም ኢልካ እውን ምድላው ይግባእ ኔሩ።ብዝተፈላለየ ምኽንያት ግና ኣይተዓደልናን ኣይገበርናዮን። ሕዚ ግና ዘለናሉ ኩነታት ግድን ጌርዎ ኣሎ። ኩሉና ፀገም ትግራይ ክነቃልል ኣብ ገልኡ ድማ ክንፈትሕ ተላዕልና ኣለና። ኣቱም ንትግራይን ንወገናትኩምን ክትሕግዙ ዝመፃኹም ግዱሳት ዘለናሉ ግዜ ዓብይ ርብርብ ዝግበረሉ እዋን ስለዝኾነ፣ ኣብዚ መድረኽ’ዚ ጥራሕ እንተይኮነ ኣብ ካለኦት ስዕቦም ዝመፁ መድረኻትን ተበግሶታትን ተሓጋግዝና እንሰርሖም ብዙሓት እዮም። ስለዝኾነ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ልምዓት ትግራይ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባን ምርድዳእን ሕዙ፣ ገንዘብ ዘለዎ ብገንዘቡ፣ ፍልጠት ዘለዎ ብፍልጠቱ፣ ጉልበት ዘለዎ ድማ ብጉልበቱ ክተሓጋገዝን ልምዓት ዓዱ ንምርግጋፅ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ብዝለዓለ ወነን ሓቦን ክለዓዓል ይግባእ።

Comments
Loading...