Fana: At a Speed of Life!

ዘመናዊ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ሞባይል  ‘5G’ ጠንቂ ሕማማት ክኸውን ይኽእል`ዶ?

0 252

ኣዲስ ኣበባ፣ 11 ሓምለ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)5G – ብሓምሻይ ወለዶ ዝፍለጥ ሓድሽ ሽቦ-ኣልቦ ኣገልግሎት ኔትወርክ ሞባይል ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ መጀመርታ ርብዒ ዓመት 2019 ኢዩ ክተኣታቶ ጀሚሩ።

እንተኾነ ግና ነዊሕ ከይፀንሐ ከምኒ ዓዲ እንግሊዝ፣ ቤልጅየምን ስዊዘርላንድን ዝርከብአን ብዙሓት ሃገራት እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ዝፍንዎ ጨረር “ኣብ ጥዕና ሰባት ጉድኣት የውርድ ኢዩ” ብምባል ንግዚኡ ኣብ ስራሕ ከይውዕል ኣጊደንኦ ይርከባ።

ዋላ`ኳ እቲ በዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ዝፍኖ ጨረር ኣብ ጥዕና ሰባት ዝኾነ ሳዕቤናት የብሉን እንተተበሃለ እተን ሃገራት ግን ነዚ ቅቡል ኣይገበራን።

ኣብ ገለ ከተማታት ዓዲ እንግሊዝ 5G ክሰርሕ ብምጅማሩ እቲ ዝተኣታተወ ሓድሽ ቴክኖሎጂ “ኣብ ጥዕና ሰባት ጉድእት የውርድ ዲዩ?” ዝብል ሕቶታት ኣላዒሉ ኣሎ።

ፍሉይነት 5G

ከምቶም ዝሓለፉ ናይ ሞባይል ወለዶታት ኔትወርክ 5G`ውን ኣብ ናይ ሪድዮ ማዕበል (ሪድዮ ዊቭስ) ምልክታት (ሲግናልስ) ኢዩ ዝምርኮስ።

ገለ ክፋል ናይ’ቲ ኤሌክትሮማግኔቲክ ብርሃን በቲ ናይ ቴሌፎን ኣንቴና ወይ ድማ ዓንዲ ኢዩ ዝመሓላለፍ።

ኩሉ ግዜ ካብ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ዝፍኖ ሲግናል ከምኡ`ውን ካብ ዝተፈላለየ ቴክኖሎጂታት ብተወሳኺ ካብ ሞባይል ቴሌፎናትን ካብ ተፈጥራዊ ናይ ሓይ ብርሃንን ብዝፍኖ ኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረር ምስተኸበብና ኢና።

5G ካብተን ቅድሚኡ ዝነበሩ ወለዶታት ኔትወርክ ዝለዓለ ማዕበል “ፍሪኲንሲ” ብምጥቃም ዝያዳ መሳርሒታት ኣብ ሓደ እዋን ቅልጡፍ ፍጥነት ዘለዎ ኢንተርነት ንኽጥቀማ የኽእለን።

እዚ ናይ 5G ማዕበል ሓፂር ርሕቕት ኢዩ ዝጉዓዝ።

ስለዚ ስርዓተ-መርበብ 5G ካብተቶም ቀዳሞት ቴክኖሎጂታት ብዝያዳ ናብ መሬት ዝቐረበን መተሓላለፊ ዓንድታትን የድልዮ።

ምስቲ ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ብምትሕሓዝ እንታይ ዘጨንቕ ነገር ኣሎ?

ገለ ሰባት እቲ ሞባይል ቴለፎናት ዝጥቀማሉ ኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረር ኣብ ጥዕና ሰባት ከስዕቦ ዝኽእል ጉድኣት ከጨንቖም ጀሚሩ ኣሎ።

ብተወሳኺ ሕማም መንሽሮ(ካንሰር) የማዕብል ኢዩ ዝብል ሻቕሎት`ውን ፈጢሩሎም ይርከብ።

ኣብ 2014 ውድብ ጥዕና ዓለም (WHO)፥ “ሞባይል ቴሌፎናት ዝኾነ ዓይነት ሳዕቤናት ኣብ ጥዕና ሰባት ከምዘስዕባ ዝተረኽበ ጭቡጥን ዝተረጋገፀን መርትዖ የለን” ኢሉ ምንባሩ ይዝከር።

እንተኾነ ግን ውድብ ጥዕና ዓለም ብሓባር ምስ ኣህጉራዊ ትካል ምርምር ሕማም መንሽሮ (International Agency for Research on Cancer, IARC) ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ፥ ኩሉ ዝፍኖ ናይ ሬድዮ ፍሪኲንሲ እንኮላይ ሞባይል ቴሌፎናት ዝፍንውኦ ሲግናል ሕማም መንሽሮ ከምፅኡ ተኽእሎታት ከምዘለዎም ገሊፆም።

“ዋላ`ኳ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ጥዕና ሰባት ሳዕቤናት ኣለዎ ኣይብሃል ድኣ`ምበር፡ ሕማም መንሽሮ ክስዕብ ተኽእሎታት ስለዘለዎ ኢዩ ድማ ኣብዚ ተርታ`ዚ ዝተሰርዐ” ኢሎም።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...