Fana: At a Speed of Life!

ዝጠንተወ ዓሌት ዘመናዊ ሰብ ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ ከም ዝረኸቡ ተመራመርቲ ገሊፆም

0 212

ኣዲስ ኣበባ፣ 4 ሓምለ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) ዝጠንተወ ዓሌት ዘመናዊ ሰብ ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ ከም ዝረኸቡ ተመራመርቲ ገሊፆም።

እቲ ርኸበት ኣብ ጆረናል ነቸር ኢዩ ተሓቲሙ ተዘርጊሑ።

እቲ ኣብ ግሪኽ ተቐቢሩ ዝተረኽበ ሽኽና 210 ሺሕ ዓመት ዝገበረ ምዃኑ ኢዩ ዝንገረሉ ዘሎ።

እዚ ድማ ነቶም ኣብዚ እዋን ዘለዉ ሰባት ገለ ኣሰር ዲኤንኤ ዘይገደፈ፥ ጥንታዊ ፍልሰት ሰባት ካብ ኣፍሪቃ ተወሳኺ መርትዕዖ ክህልዎ ገይርዎ ኣሎ።

ተመራመርቲ ኣብ ሰብዓታት ኣብ በዓቲ ኣፒዲማ ግሪኽ ክልተ ኣገዳሲ ቅሪት /ኣሰር ህይወት/ ከም ዝረኸቡ ይፍለጥ።

እቲ ሓደ ኣዝዩ ዝተበላሸወ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ዘይምሉእ’ዩ ነይሩ።

ይኹን እምበር ብሓገዝ ቴክኖሎጂ ኮምፒዩተር እቲ ሓቝፍዎ ዘሎ ምስጢር ክብርበር ተኻኢሉ ኢዩ።

እቲ ሓደ ሽኽና ንኒያንደርታል ዝመስል እንትኸውን፥ እቲ ካልኣይ ግና ክብብ ዝበለ ሽክና ዘለዎ ኮይኑ ንዘመናዊ ሰብ ይመሳሰል።

እቲ ንኒያንደርታል ዝመስል ድማ ዝነኣሰ ዕድመ ኣለዎ።

ኣብ ሎንደን ናቹራል ሂስትሪ ሙዩዚየም ፕሮፈሰር ክሪስ ስትሪንገር ብዛዕባ’ዚ እንትገልፁ፥ ብመሰረት እቲ ርኸበት ቅድሚ 210 ሺሕ ዓመት ኣቢሉ ኣብ ግሪኽ ጉጅለታት ዘመናዊ ሰብ ይነብሩ ነይሮም እዮም ኢሎም።

ድሕሪ እዚ ብንኒያንደርታል ተተኪኦም፤ እዚኣቶም ድማ ናይ 170 ሺሕ ዕድመ ዘለዎም እዮም ክብሉ ኣረዲኦም።

ሎሚ ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ ብህይወት ዘለዉ ሰባት ወለድኦም ናብቶም ቅድሚ 60 ሺሕ ዓመት ካብታ ኣህጉር ዝፈለሱ ኣባሓጎታት እዮም ዘተኣሳስርዎ።

ይኹን እምበር እዚ እዩ እቲ ቀዳማይ ፍልሰት ዘመናዊ ሰብ (ሆሞ ሳፒይንስ) ኢልካ ምዝራብ ኣይካኣልን።

ምኽንያቱ ኣብ እስራኤል ኣብ ተስዓታት ዝተረኽበ ኣሰር ህይወት ሆሞ ሳፒይንስ ካብ 90 ሺሕ ክሳብ 125 ሺሕ ዕድመ ዘለዎ እዩ።

እዚ ርኽበት ናትና ዓሌት ወድሰብ ካብቲ እንሓስቦ ቅድም ኢሉ ካብ ኣፍሪቃ ወፃኢ ኣብ ካልእ ከባቢታት ‘ውን ይነብሩ ምንባሮም ዘመላኸተ ምዃኑ እቶም ተመራመርቲ ይገልፁ።

ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ‘ውን ኣብ ቻይና ዝተረኽበ ኣሰር ህይወት 80 ሺሕ ክሳብ 120 ሺሕ ዕድመ ዘለዎ እዩ።

ገለ መፅናዕትታት ዲኤንኤ፥ ምትሕውዋስ ዘርኢ ኣፍሪቃዊ ሰብን ኒያንደርታልስን ከም ዝነበረ ምልክት ሂቡ ኢዩ።

ኣብ ናይ ኒያንደርታልስን ዓሌት ዘለዎም ጀርመናውያን ኣብ ዝተገብረ ምርምር ቅድሚ 219 ሺሕ ክሳብ 460 ሺሕ ዓመታት ገለ ምትሕንፋፅ ናይ ዘርኢ ከም ዝነበረ መርትዖ ተረኺቡ ኢዩ።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...