Fana: At a Speed of Life!

ሽኮር ዘለዎም መስተታት ንሕማም መንሽሮ(ካነሰር) የቃልዑ-ተመራመርቲ

0 145

ኣዲስ ኣበባ፣ 4 ሓምለ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) ተመራመርቲ ሃገረ ፈረንሳይ ልስሉስ መስተታትን ዕሹግ ፅሟቕን ዝርከብዎም ጣዕሚ ሽኮር ዘለዎም መስተታት ንሕማም መንሽሮ (ካንሰር) ዝህሉዎም ተቓላዕነት ክውስኽ ከም ዝገብሩ ሓቢሮም።

ኣብ ብሪቲሽ ሜዲካል ጆርናል ዝተሓተመ መፅናዕቲ፥ ንሓሙሽተ ዓመት ኣብ ልዕሊ 100 ሺሕ ሰባት ዝተኻየደ ዳህሳስ መሰረት ዝገበረ’ዩ።

ጉጅለ ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ሶርቦነ ፓሪስ፥ እቲ ፀገም ምስ መጠን ሽኮር ደም ክተኣሳሰር ከም ዝኽእል ግምቶም ይገልፁ።

ከም ኣገላልፃ እቶም ተመራመርቲ፥ ልዕሊ 5 ሚኢታዊ መጠን ሽኮር ዘለዎም መስተታት ሽኮራዊ ተባሂሎም ይምደቡ።

ፅሟቕ (ዋላ ሽኮር ዘይብሎም)፣ ልስሉስ መስተታት፣ “ሚልክሸክ” (ካብ ጸባ፣ በረድ፣ ክሬምን ካልኦትን ተሓዋዊሱ ዝስራሕ ዝሑል መስተ)፣ ወሃብቲ ሓይሊ መስተታት፣ ሽኮር ዝተወሰኾ ሻሂ ወይ ቡን ኣብዚ ዝካተቱ እዮም።

ክሳብ ክንደይ ንመንሽሮ የቃልዑ?

እቲ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ፥ መዓልታዊ 100 ሚሊ ሊትር ሓለፋ እንተሰቲና ንመንሽሮ ዝህሉ ተቓላዕነት 18 ሚኢታዊ ይኸውን።

ነዚ እውን በቲ መፅናዕቲ ዳህሳስ ካብ ዝተኻየደሎም ሰባት፥ ኣብ ሞንጎ ነብሲ ወከፍ 1 ሺሕ ሰባት እቶም 22 ካንሰር ተረኺብዎም።

ስለዚ ኩሎም ካብ 100 ሚሊ ሊትር ንላዕሊ መዓልታዊ እንተዝሰትዩ ነይሮም ተወሰኽቲ ኣርባዕቲ ሰባት ግዳያት ካንሰር ምኾኑ ማለት ኢዩ።

“ዋላ’ኳ ሽኮራዊ መስተታት ምስ ምምዕባል ሕማም መንሽሮ ርክብ ከም ዘለዎም እንተተፈለጠ ተወሳኺ መፅናዕቲ ግን ኣገዳሲ’ዩ” ይብል ኣብ እንግሊዝ ትካል መፅናዕቲ ካንሰር ዶክተር ግርሃም ዊለር።

ካብቶም ኣብ እዋን መፅናዕቲ ዝተረኸቡ 2 ሺሕን 193 ግዳያት መንሽሮ፥ እቶም 693 ተቓላዕቲ መንሽሮ ጡብ፣ 291 ተቓላዕቲ መንሽሮ ፍሒኛ ከምኡ’ውን 166 ተቓላዕቲ መንሽሮ ዓቢይ መዓንጣ ኮይኖም ከምዝተረኸቡ ተገሊፁ።

መዓልታዊ ከባቢ 185 ሚሊ ሊትር ሽኮር ዘለዎም መስተታት ዝሰትዩ ሰባት ካብቶም ትሕቲ 30 ሚሊ ሊትር ጥራሕ ዝሰትዩ ንመንሽሮ ዝተቓልዑ እዮም።

ብመሰረት እዚ እቶም ጣዕሚ ሽኮር ዘለዎም መስተታት ነቲ ሕማም ክትቃላዕ ናይ ምኽኣል ኣጋጣሚ ክውስኽ ከም ዝገብሩ ምዝራብ ይከኣል።

ሽኮር ዝበዝሖም መስተታት ዝወስዱ ሰባት ዘማዕብልዎም ካልኦት ንጥዕና ዝፃብኡ ባህርያት (ንኣብነት ጨውን ካሎሪን ዘለዎም መግብታት ምዝውታር) ኣለዉ።

እዚኦም ከኣ ንመንሽሮ ዝህሉ ተቓላዕነት ክውስኽ ዝገብሩ እዮም።

በዚ ምኽንያት ድማ እቲ መጽናዕቲ “ሽኮር ዘለዎም መስተታት ንመንሽሮ የቓልዑ” ኣብ ዝብል መደምደምታ ክበፅሕ ኣይመረፀን።

ጉጅለ ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ሶርበነ ፓሪስ ነቲ ዝተረኸበ ውፅኢት ዘጠናኽሩ ተወሰኽቲ መፅናዕትታት ምክያድ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ይሕብሩ።

ጣዕሚ ሽኮር ዘለዎም መስተታት ምስ ሕማማት ልቢ፣ ልዕሊ ዓቐን ክብደት፣ ሽኮርን ካልእን ርክብ ከም ዘለዎም’ውን እቶም ሙሁራት ይዛረቡ።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...