Fana: At a Speed of Life!

ደቂ ኣንስትዮ ዝጥቀምኦ ክሬም ቆርበት ከቢድ ሓደጋ ዘስዕብ ኢዩ-ሰብ ሞያ

0 216

ኣዲስ ኣበባ፣ 2 ሓምለ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ብዙሓት ደቂ ኣንትዮ ቆርበት ገፀን ንምፅዕዳው ዝሕግዙ ክሬማት (ቅብኣታት) ይጥቀማ። እቶም ክሬማት ሕጋውያንን ዘተኣማምኑን እንተዘይኮይኖም ግን ኣብ ቆርበትን ሓፈሻዊ ኩነታት ጥዕናን ሳዕቤን ከም ዘለዎም ሰብ-ሞያ ይዛረቡ።

ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካን ኢስያን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ፥ ሕብሪ ቆርበተን ብርህ ዝበለ ንምግባር ብዝብል ብዙሕ ሳዕቤናት ዘለዎም ክሬማትን ካልኦት ነገራትን ይጥቀማ።

ኣብ ዓለምና ቆርበት ዘፃዕድዉ ክሬማትን ቅብኣታትን ብምፍራይ ዝፍለጡ ትካላት ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ 2017 ጥራሕ 4 ነጥቢ 8 ቢልየን ዶላር ኣሜሪካ ኣታዊ ረኺቦም ነይሮም።

እቶም ፍርያት፥ ንሳሙና፣ ክሬማት ከምኡ’ውን ከኒናታትን ብመርፍእ ዝውሰዱ ነገራትን ዘካተቱ እዮም።

መረዳእታ ትካል ጥዕና ዓለም ከም ዘመላኽቶ፥ ኣብ ኣፍሪካ ካብ 10 ደቂ ኣንስትዮ እተን 4 ንቖርበት ዘፃዕድው ቅብኣታት ይጥቀማ።

ካብ ናይጀርያውያን ደቂ ኣንስትዮ እተን 77 ሚኢታዊ፣ ቶጎ 59 ሚኢታዊ ደቡብ ኣፍሪካ ድማ 35 ሚኢታዊ ተጠቀምቲ ናይቶም ገፅ ዘፃዕድዉ ቅብኣታት እየን።

ዓለማዊ ፈተና

ሰባት ነዞም ፍርያት ንምጥቃም ዘለዎም ድልየት እናወሰኸ ብዝመፅአ ቁፅሪ እቶም ዝኽተሉ ሳዕቤናት’ውን ብኡ መጠን ይውስኹ።

ጋናውያን ነቲ ገና ኣብ ማህፀን ዘሎ ዘይተወለደ ህፃን ቆርበቱ ንምፅዕዳው ብዝብል ክወስድኦ ዝፀንሐ ከኒና ኣብ ውሽጡ ብዘሎ ጎድኣይ ባእታ ምኽንያት ኣብ ጥቕሚ ንኸይውዕል ሰብመዚ ናይታ ሃገር ኣጊዶም ነይሮም።

ኣብዚ ጉዳይ ስጡም ሕጊ ካብ ዘለወን ሃገራት ሓንቲ ደቡብ ኣፍሪካ እያ።

ጋምቢያ፣ ኮትዲቫርን ሩዋንዳን ነቲ ኣብ ሰብነትና ዝፍጠር “ሜላኒን” ዝተበሃለ ንጥረ-ነገር ክንክይ ዝገብሩን ኣብ ልዕሊ ቆርበት ቀዋሚ ዝኾነ ጉድኣት ዘኸትሉን ፍሪያት ናብ ሃገራተን ከይኣትው ኣጊደን’የን።

እቶም ፍርያት ቆርበት ንምፅዕዳው ዝውዕሉ እዮም።

ሜላኒን ዝተበሃለ ተፈጥሮኣዊ ንጥረ ነገር ድማ ቡናዊ ወይ ፀሊም ሕብሪ ዘለዎ እንትኸውን፥ ንቖርበትና ዝኸውን ሕብሪ የምንጩ።

ማዕዳ ሰብ ሞያ

ንሕብሪ ቆርበት ብዝብል ኣብ ኣገልግሎት ካብ ዝውዕሉ ፍርያት ገሊኦም ብትእዛዝን ክትትልን በዓል-ሞያ ዝወሃቡ ምዃኖም ትካል ጥዕና ቆርበት ዓዲ እንግሊዝ ይሕብር።

ገሊኦም ከኣ ብዘይትእዛዝን ክትትልን በዓል ሞያ ክውሰዱ ከም ዘይክእሉ የመልክት።

ቆርበት ንምፅዕዳው ዝሕግዝ ብዝብል ኣፍልጦ ዝተወሃቦን ዘተኣማምንን ዓይነት ሜክኣፕ ወይ ቀለም ከም ዘየለ’ውን ሓቢሩ።

ንቖርበት ተፈጥሮኣዊ ካብ ዝኾነ ኣካይዳ ወፃኢ ከፃዕድዉ ወይ ከፀልሙ ካብ ምኽኣሎም ብተወሳኺ ንተፈጥሮኣዊ ፅባቐ ቆርበት ከጥፍኡ ይኽእሉ እዮም።

ጎናዊ ሳዕቤናት

ካብ መምርሕን ክትትልን በዓል-ሞያ ወፃእ ንቖርበት ዘፃዕድዉ ፍሪያት ዝጥቀሙ ሰባት ንዝስዕቡ ጎናዊ ሳዕቤናት ክቃልዑ ይኽእሉ እዮም።

ንሳቶም እውን፦

  • ሕበጥን ምብልሻውን ቆርበት
  • ምቅፃልን ምስሓይን
  • ሕኸኽን ምስንጣቕን ቆርበት

ተወሳኺ ሓበሬታ፦

ንቖርበት የፃዕድዉ ኣብ ዝበሃሉ ክሬማትን ሳሙናታትን ዝርከብ ሜሪኩሪ ነዞም ዝስዕቡ ፀገማት ጥዕና የምፅእ።

  • ፀገም ጥዕና ኩላሊት
  • ምዝባዕ ሕብሪ ቆርበትን በሰላን
  • ምንካይ ዓቕሚ ምክልኻል ባክቴርያታትን ረኽሲታትን
  • ጭንቀትን ካልእ ፀገም ጥዕና ኣእምሮን ድብርት ወይ ካልእ ፀገም ኣእምሮ
Comments
Loading...