Fana: At a Speed of Life!

ኢትዮጵያ ክልተ ዓለም ለኻዊ ኦፕሬተራት ቴሌኮም ብጨረታ ናብ ዕዳጋ ቴሌኮም ክተእቲ ኢያ

0 65

ኣዲስ ኣበባ፣ 28 ሰነ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኢትዮጵያ ክልተ ዓለም ለኻዊ ኦፕሬተራት ቴሌኮም ብጨረታ ናብ ዕዳጋ ቴሌኮም ክተእቲ ኢያ።

ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስቴር ገንዘብ ፌዴሪኢ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ፥ ከይዲ ፕራይቬታይዜሽን ኢትዮ ቴሌኮምን ፋብሪካታት ሽኮርን ብዝምልከት ሎሚ መዓልቲ መግለፂ ሂቦም።

እቶም ሓላፊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ፥ ከይዲ ፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ምቁፅፅር ቴሌኮም ብዝምልከት ብመሰረት መንግስቲ ዘቐመጦ ኣንፈት ኢትዮ-ቴሌኮም ሓዊሱ ካልኦት ክልተ ዓለም ለኻዊ ኦፕሬተራት ብጨረታ ናብ ዕዳጋ ቴሌኮም ንክኣትዉ ክግበር ኢዩ።

ብተወሳኺ ዝለዓለ ብፅሒትን ምምሕዳር ቦርድን ኢትዮ ቴሌኮም መንግስቲ ዝሕዞ እንትኸውን፥ እቲ ዝተረፈ 49 ሚኢታዊ ብፅሒት ናብ ውልቀ ከምዝመሓላለፍ ተዛሪቦም።

እቲ ኩባኒያ ብዓውዲ ዝርገሐ መስመር ወይ መሰረተ ልምዓትን ግልጋሎትን ኣብ ክልተ ከምዝተመደበ ኣብሪሆም።

ብዓውዲ መሰረተ ልምዓት ኣብ ዝተመደበ ክፍሊ ኩባኒያ ኢትዮ ቴሌኮም፥ ሃገር ለኻዊ ፋይበር ኦፕቲክስን ንኔትዎርክ ዝረብሑ (ከም ሞባይል ኔትወርክ ዝበሉን)ናይ ምትካል ብፅሒት ከምዝህልዎ ተዛሪቦም።

ኣብ ዓውዲ ኣቕርቦት ኣገልግሎት ድማ ኩሎም ስራሕቲ ችርቻሮ ሞባይል፣ ኢንተርኔትን ስሩዕ ስልክን ዝሰረሕ እንትኸውን፥ ክልቲኦም ዓውዲታት ንሰብ ውልቀ ሃፍቲ ክፍቲ ክኾኑ ኢዮም።

እዞም ዓውዲታት ሓዊስካ ክልተ ዓለም ለኻዊ ኦፕሬተራት ቴሌኮም ናብ ዕዳጋ ናይ ምቕራብ ስራሕ ክሳብ ሳልሳይ ርባዕ ዓመት 2012 ዓ.ም ከምዝፍፀም ኣፍሊጦም።

እቲ ውሳነ ዝሓሸ ውድድር ዕዳጋ ብምፍጣር፥ ዝሓሸ ግልጋሎት ቴሌኮም ምርካብ ከምዝከኣል ተዛሪቦም።

ክፍሊት ግልጋሎት ቴሌኮም ኣብ ምቕናስን ተበፃሕነት ኣብ ምስፋሕን ኣድሂቡ ብመንግስቲ ዝተቐመጠ ሸቶ ኣብ ምፍፃም እውን ከምዝሕግዝ ኣብሪሆም።

ካብዚ ሓሊፉ ተወሳኺ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወፃኢ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ምስሓብ ዝለዓለ ብፅሒት ከምዝህልዎ ገሊፆም።

ብተመሳሳሊ ፋብሪካታት ሽኮር ብዝምልከት ኣብዚ ሐዚ እዋን ኣዋጅ ይዳሎ ከምዘሎ ኣብሪሆም።

እቲ ኣዋጅ፥ ሽኮር ናይ ምፍራይን ምሻጥን ከምኡ እውን ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝኣቱን ናብ ወፃኢ ዓዲ ዝለኣኽን ፍሪያት ሽኮር ንምምሕዳር ዝሕግዝ ከምዝኾነ ተገሊፁ።

ብመሰረት እዚ ኢትዩጵያ ብመሰረት ዘውፅአቶ ምልክታ፥ ብዙሓት ኩባኒያታት ውሽጢ ዓዲን ወፃኢን ነቲ መሕትት ወሲዶም መሊኦም ከምዝመለስዎ ተዘሪቡ።

ስለዝኾነ እዛ ሃገር ካብ ዘለውዋ 13 ፋብሪካታት ሽኮር እቶም ኣስታት ሽዱሽተ ዝኾኑ ኣብ ውሽጢ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ ናብ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ከምዝተሓላለፉ ተገሊፁ።

Comments
Loading...