Fana: At a Speed of Life!

ምትካኽ ሽጋራ ኣብ ሳንቡእ ደቂ ሰባት ከምዘብፅሖ ጉድኣት ዓይኒ ‘ውን ይጎድእ ኢዩ-መፅናዕቲ

0 109

ኣዲስ ኣበባ፣ 25 ሰነ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ እንግሊዝ ብሚሊየናት ዝቑፀሩ ሰባት ብምኽንያት ምትካኽ ሽጋራ ብርሃን ዓይኖም ኣብ ሓደጋ ይውድቕ ከምዘለዉ ሰብ ሞያ ሕክምና ኣጠንቂቖም።

ኤኦፒ ዝተብሃለ መፅናዕቲ ዘካየደ ትካል ከምዝሕብሮ፥ ዋላ’ኳ ምትካኽ ሽጋራ ምስ ዕውረት ዓይኒ ግልፂ ምትሕሓዝ እንተሃለዎ ካብ ሓሙሽተ ሰባት እቲ ሓደ ጥራሕ እዩ ነዚ ዝግንዘብ።

ሽጋራ ዘትክኹ ሰባት ምስ ዘየትክኹ እንትነፃፀር ንዕዉረት ዓይኒ ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ብዕፅፊ ዝዓበየ እዩ።

እዚ ድማ ትኪ ሽጋራ ኣብ ልዕሊ ሕማም ዓይኒ ፀገማት ናይ ምስዓብን ምግዳድን ተኽእሎ ስለዘለዎ እዩ።

ትኪ ሽጋራ ዓይኒ ከቖጥዑን ክጎድኡን ዝኽእሉ መርዛም ኬሚካላት ዝሓዘ እዩ።

ንኣብነት ከበድቲ ሓፃዊን፣ ከም ሊድን ኮፐርን ዝኣመሰሉ ባእታታትን ኣብ ሌንስ ዓይንና ተኣኪቦም ካታራክት ንዝበሃል ምፅልማት ሌንስ የቃልዑና።

ምትካኽ ሽጋራ ሰራውር ደም ዳሕረዋይ ክፋል ዓይንና (ረቲና) ብምጉዳእ ምስ ሕማም ሽኮሪያ ዝትሓሓዝ ፀገም ዓይኒ ከጋድድ ይኽእል።

ኣትከኽቲ ሽጋራ ምስ ዘየትክኹ እንትነፃፀር ምስ ዕድመ ተተሓሒዙ ንዝመፅእ ደቀቕቲ ነገራት ናይ ዘይምርኣይ ፀገም ብሰለስተ ኢድ ዝተቓልዑ እዮም።

ብተወሳኺ ብምኽንያት ናብ ዓይኒ ዝኸይድ ደም ምዕፃው ንዘጋጥም ሃንደበታዊ ዕዉረት ዓይኒ ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ብ16 ኢድ ዝዛየደ እዩ።

ቁፅሮም 2 ሺሕን 6 ኣብ ዝኾኑ ዓበይቲ ሰባት ኣብ ዝተኻየደ መናዕቲ፥ እቶም 18 ሚኢታዊ ምትካኽ ንናይ ምርኣይ ፀገም ወይ ዑረት ዓይኒ ከምዘቃልዕ ብትኽክል ዝመለሱ እንትኾን እቶም 76 ሚኢታዊ ድማ ምትካኽ ምስ መንሽሮ ከም ዝተሓሓዝ ዝፈልጡ እዮም።

ሽጋራ ዘይምትካኽን ስሩዕ መርመራ ዓይኒ ምግባርን፥ ብርሃን ዓይኒ ንምሕላው መሰረታዊ ስጉምቲታት ከምዝኾኑ ኤኦፒ ይገልፅ።

”ሰባት ኣብ መንጎ ምትካኽን ካንሰርን ዘሎ ርክብ ይፈልጡ እዮም። ኮይኑ ግና ብዙሓት ሰባት፡ ምትካኽ ኣብ የዒንትና ዘብጽሖ ጸገም ኣይፈልጡን” ትብል በዓልቲ ሞያን ኣማኻሪትን ኣይሻ ፋዝላኒ።

ምትካኽ ጠንቂ ምስ ዕድመ ተተሓሒዙ ምስ ዝመፅእ ፀገም ብርሃን ዓይኒ እዩ። እዚ ድማ ኣትከኽቲ ሽጋራ ምትካኽ ደው ከብሉ ከምዘለዎም ካብ ዘርእዩና ምኽንያት እዩ ይብል።

ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ 17 ምኢታዊት ደቂ ተባዕትዮን 13 ምኢታዊት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮን ብድምር ከባቢ 7 ነጥቢ 4 ሚልየን ሰባት ሽጋራ የትክኹ። ካብዚኦም ልዕሊ 61 ምኢታዊ ምትካኽ ደው ከብሉ ይደልዩ።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...