Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ሓደ እዋን መኪንኦምን ገዝኦምን ንምሻጥ ዝተገደዱ ሎሚ ወነንቲ 15 ሚሊየን ፓውንድ ዝኾኑ ሰብ ሓዳር

0 288

ኣዲስ ኣበባ፣ 13 ግንቦት፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ሓደ እዋን መኪንኦምን ገዝኦምን ንምሻጥ ዝተገደዱ ሰብ ሓዳር ሎሚ ወነንቲ 15 ሚሊየን ፓውንድ ኮይኖም ኣለዉ።

ኣሊ ቢቨን ኣብ ገዛ ምስ በጽሐት፡ በዓል ቤታ ዶም፡ ነታ ትፈትዋ ላንድ ሮቨር ዝዓይነታ መኪንኣ ኣጸራርይዋን ኮላሊዕዋን ምስ ጸንሓ፥ “እትው ኢላ፡ `እታ መኪና ብምጽራይካ የመስግነካ’ ኢላትኒ” ይብል።

“ኣነ ድማ ክንሸጣ ኢና፤ ድሮ`ኳ ኣብ ኢበይ [ሸቐጣት ዘላሊ መርበብ ሓበሬታ] ሰፊራ`ላ ኢለ መለስኩላ።” ድማ የብል እቲ በዓል ቤታ።

እዚ ዝኾነ፥ እቶም ሰብ ሓዳር ፕሪዞላ ስራሕ ክትጅምር ይጽዕሩ ኣብ ዝነበርሉ፡ ኣብ 2011 እዩ ነይሩ።

ሽዑ ንሳቶም ነቲ ኣብ ባንኪ ኣዋህሊሎሞ ዝነበሩ 50,000 ፓውንድ የውፍሩ፡ ካብ ቤተሰቦምን ፈተውቶምን ድማ ልቓሕ የናድዩ ነይሮም፡ ዶም ግን፡ ገና ብዙሕ ገንዘብ ከምዘድልዮም ስለተረድአ እታ ላንድ ሮቨር ክትሽየጥ ነይርዋ።

“ብሓቂ ድማ ምሻጣ ጽቡቕ`ዩ ነይሩ” ትብል`ታ ጓል 48 ዓመት ኣሊ። “ነቶም ክልተ ደቅና ናብ ቤትምህርቶም፡ ብእግሪ ክንወስዶም ጀሚርና፡ እቲ ካብ ሽያጥ`ታ መኪና ዝረኸብናዮ ገንዘብ ድማ ኣብ ናይ መርዓ መጋዚናት ንዘውጻእናዮ መውዓውዒታት ከፊልናሉ”።

ድሕሪ ሓደ ዓመት ድማ ነቲ ወፍሪ ዝኸውን ዝያዳ ገንዘብ ንምርካብ ነታ ዝውንንዋ ቤት`ውን ሸይጦማ።

“ዓቢ ናይ እምነት ስጉምቲ`ዩ ነይሩ” ይብል`ቲ ወዲ 49 ዓመት ዶም። “ክልቴና ብሓባር ኣብ`ቲ ጉዳይ ምንባርና ግን ሓጊዙ”።

ብዕድል ድማ እቲ ምጥላዖም ተዓዊቱ፡ ትካሎም ድማ ሎሚ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ህቡባት ናይ ብሪጣኒያ ህያባት መርዓ ዝሸጣ መርበባት ሓበሬታ ክትከውን በቒዓ።

እዛ ኣብ ዓመት ልዕሊ 15 ሚሊዮን ፓውንድ መናገዲያ ገንዘብ እትውንን ኣብ ቤዝ ዝመደበራ ትካል ኣብ ዓመት ልዕሊ 30,000 መርዑን መርዓውትን ይጥቀሙላ።

ኣብ ቀረባ እዋን ዝምርዓዉ ሰባት ካብ`ቶም ኣብ ፕሪዞላ ዝርከቡ ልዕሊ 500 ንህያብ ዝኾኑ ዓይነታት ምህርቲ መሪጾም፡ ኣብ ናይ ህያብ ዝርዝሮም/ሊስታኦም ከስፍሩ ይኽእሉ [እቶም ህያባት ዝህብዎም ፈተውቶም ድማ ካብ`ዚ ሊስታ`ዚ መሪጾም ይገዝእሎም ማለት`ዩ]። እዚ ድማ ንሕጽኖቶም ዝኸውን ወጻኢታት ንምሽፋን ይኹን ወይ ድንቂ ዝኾነ ኣቑሑ ክሽነ ክኸውን ይኽእል።

ዋላ`ኳ ኣብ ፈለማ ትካላት ነቲ ትካሎም ኣፍልጦ ሂበን ክቐርብኦ ኣሸጋሪ እንተነበረ፡ ሕጂ ግን እተን ኣለዋ ዝበሃላ ፍሉጣት ኣቕረብቲ ኩባንያታት ንትካሎም ዝተፈላለዩ ኣቑሑ የቕርባ ከምዘለዋ ይዛረቡ ኣሊን ዶምን። ኣሊ`ያ ድማ ንፈለማ እዋን ኣብ 2008 ነቲ መሰረታዊ ሓሳብ ኣበጊሳቶ።

“መዓልቲ ልደተይ`ዩ ነይሩ፡ ገለ ዘየሕጉሱ ህያባት ድማ ተዋሂቦምኒ” ትብል ንሳ። “ዓሕ፡ ሓደ ካብ ዝተፈላለዩ ድኩናት ዝተኣከቡ ቀረባት ዝሽየጠሉ መድረኽ መርበብ ሓበሬታ እንተዝነብር`ሲ እቲ ሊስታ ንፈተውተይን ቤተሰበይን ምሃብኩዎም`ሞ ካብኡ መመሪጾም ህያብ ምገዝኡለይ ነይሮም ዝብል ሓሳብ መጺኡኒ፡ ነቲ ሓሳብ`ቲ ድማ ኣብ ሓሳበይ ኣስፊረዮ” ኢላ።

ሓደ ምሸት፡ ኣሊን ዶምን ሒደት ብርጭቆታት ወይኒ ምስ ሰተዩ፡ ሓንቲ ትካል ናይ ምምስራት ዝብል ሓሳብ መጺእሎም፡ ነዛ ፕሪዞላ እትብል ስም ድሕሪ ምምሃዝ ብኡ ንብኡ ሽዑ ምሸት ነታ ዌብሳይት ብሕጋዊ መንገዲ ኣመዝጊቦማ።

ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ድማ ብዛዕባ`ቲ መደብ ክሓስቡ ጊዜኦም ኣሕሊፎም፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ መርዓ ህያባት ከድህቡ ድማ ተሰማሚዖም። ኣብ ልደት 2010 ድማ ክልቲኦም ካብ ስራሕ ብምስንባት ነዛ ትካል`ዚኣ ብወግዒ መስሪቶም።

ኣሊ ውሽጣዊ ዲዛይነር`ያ ነይራ፡ ዶም ድማ ኣሕታሚ መጋዚን ነይሩ።

ሕጽረት ገንዘብ ስለዝነበረ፡ ዋላ ነታ መኪና ምስ ሸጥዋን ዝነብርሉ ቤት ምስ ኣጽበቡን`ውን እንተኾነ፡ ንሽዱሽተ ወርሒ ዝኣክል ኣብ ምቕጻል ምንባር [ሳርቫይቫል] ኣትኲሮም`ዮም።

“ናይ ሽዱሽተ ዓመት ውጥን ፈጺሙ ኣይነበረናን” ይብል ዶም። “ነተን ዝቕጽላ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ንምንባር ጥራይ ኢና ንዕልም ኔርና። ንሱ`ዩ ኸአ ነይሩ ናይ ወትሩ ዒላማና”።

ዋላ`ኳ ንሳቶም ነቲ ዘሎ ቁጽሪ ተመርዓውቲ ኣብ ግምት ኣእትዮም፡ እታ ዘበግስዋ ዘለው መርበብ ሓበሬታ ህብብቲ ከምእትኸውን እንተተኣማመኑ፡ ኣብ ናይ ክሽነኦም ጣውላ ኮይኖም የካይድዋ ምንባሮም ንብዙሓት ኣቕረብቲ ኣቑሑ፡ ተስፋ ኣቑሪጽዎም ነይሩ`ዩ። እዚ ድማ ዓቢ ብድሆ`ዩ ነይሩ፡ ትብል ኣሊ።

“ኣብ ገዛ ኮይንና ኢና ነካይዳ ኔርና፡ እዚ ድማ ንብዙሓት ኩባንያታት ተስፋ ኣቑሪጽወን።

“ዋጋታት ንቕንስ ይመስሎም ነይሩ፡ ንሕና ግን ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ኣይነበረናን” ይብል ዶም።

ወሲኹ ድማ፡ “ሓያሎ ኩባንያታት ንእንጽሕፈለን ኢመይላት መልሲ ኣይህባናን ነይረን” ብምባል ብፍላይ ሓደ ወኪል ናይ ሓንቲ ትካል ኣብ ህዝባዊ ስፍራ ከም ዘዋረዶም ተዛሪቡ።

“ምስኡ ክንራኸብ ተሰማሚዕና፡ እንተኾነ ግን እቲ ርክብ ናብ ህውከት ተቐዪሩ” ይብል ንሱ። እቲ ዘጋጠመ ብዘየገድስ ግን፡ እቶም ክልተ ሰብ ሓዳር ኣብ ዓላማኦም ጸኒዖም፡ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ ኩባንያታት ክውሕዛ ጀሚረን፤ ፕሪዞላ ህብብቲ ኮነት።

“ገለ ዓቢይ ስም ዘለዎም ኩባንያታት ምስ ረኽብና እቶም ካልኦት ስዒበምዎም” ኢሉ።

ብድሕሪ`ዚ እዞም ክልተ ሰብ ሓዳር፡ ብመንገዲ ናይ መርዓ መጋዚናት ዝገበርዎ ምውዕዋዓት ቁጽሪ ዓማዊል ኣዕብዮም።

“እዚ ጽላት መርዓ ኣዝዩ ተላባዓይ`ዩ” ይብል ዶም። “ናብ ሓደ መርዓ ምስ እትኸይድ፡ ብዛዕባ መርዓኻ ክትውጥን ምጅማርካ ኣይተርፍን፡ ምኽንያቱ ኣብ ውሽጢ ተመሳሳሊ ዓንኬል ናይ ኣዕሩኽ ስለዘለኻ”።

ካሮላይን ጎልድ በዓልቲ ሞያ [ፕሮፌሽናል] ወጣኒት መርዓ`ያ፡ ፕሪዞላ ድማ ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት ሊስታ ናይ መርዓ ህያባት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዘስፈረት ትካል`ያ ትብል።

“ብርግጽ ፕሪዞላ መሪሕ ብምዃና ንህቡብነታ ሓጊዙ`ዩ” ድማ ኢላ።

“እታ ዘ ዌዲን ፕላነርስ ኣተባህለት ዋኒነይ 90 ሚእታዊ ጠለባታ ብፕሪዞላ ኣቢላ`ያ ትረኽቦ፡ እዚ ሓቂ`ዚ ኸኣ ኣብ መላእ`ቲ ጽላት ተመሳሳሊ`ዩ።

“እዚ ከምዚ`ሉ እንከሎ፡ ብዙሓት መርዓውቲ ብዛዕባ ዝደልይዎ ዓይነት ህያባት ንቤተሰቦምን ፈተውቶምን ንምሕባር ነናይ ባዕሎም ዌብሳይታት ይኽፍቱ ኣለዉ። ፕሪዞላ ግን ኣብ`ዚ ዓውዲ`ዚ መዋሲት`ያ ነይራ”።

ኣብ`ዚ እዋን ፕሪዞላ ኣብ ቀንዲ መደበራ በዝን ኣብ`ታ ከተማ ኣብ ዝርከባ መከፋፈሊ መደበራትን ልዕሊ 50 ሰራሕተኛታት ኣለዉዋ። ፕሪዞላ ድሮ`ኳ ህያባት ካብ ወጻኢ ሃገራት ጠቂዓ እንተሃለወት፡ ሕጂ ግን ብዓለም-ለኸ ደረጃ ከተስፋሕፍሕ`ያ እትውጥን፤ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሜሪካን ኣውስትራሊያን።

ፕሪዞላ ነታ ጌቲን መሪይድ [GettingMarried] ኣትብሃል፡ ንመርዓውቲ ናይ ባዕሎም ናይ መርዓ ዌብሳይታት ክውንኑ እትሕግዝ ትካል`ውን ትውንን`ያ።

ምስ ሰብኣይካ/ሰበይትኻ ኮይንካ ብሓባር ኩባንያ ምውናን ግን እንታይ ይመስል ይኸውን?

“ዕድለኛታት ኢና፡ ምኽናያቱ ኣዝዩ ብዙሕ እዋን ኣይንራኸብን ኢና” ኢላ ትቕልድ ኣሊ። “ኣነ እታ ኣዝያ መሃዚት ኣካል`የ። ኣብ መሸጣ፣ ምስሊ ናይቲ መርበብ ሓበሬታን ካሜራ ሒዝካ ስእልታት ምስኣልን ኣትኩረ`የ ዝሰርሕ” ትብል ንሳ።

“ዋላ`ኳ ኣብ ንግዳውን ገንዘባውን ጉዳያት እንተ ኣትኮርኩ፡ ኣብ መሸጣ`ውን ብመጠኑ እሳተፍ`የ” ይብል ዶም።

“ናይ ሕድሕድና ሓይሊ/ብርታዐ ንከባበር ኢና ነንሕድሕድና ድማ ኣይንወዳደርን” ትብል ኣሊ።

ፍለፈል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...