Fana: At a Speed of Life!

ኣብ እዋን ምጥቃም ዋትስኣፕ ካብ ሰርሰርቲ(ሃከርስ) ብኸመይ ትከላኸሉ?

0 183

ኣዲስ ኣበባ፣ 7 ግንቦት፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ)ኣብ ዋትስኣፕ ዘነፃፀረ መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ምስ ተገለፀ 1 ነጥቢ 5 ቢልየን ተጠቀምቲ ዋትስኣፕ ደንጊፆም እዮም።

ንስኹም’ከ “ብኸመይ እየ ውሕስነት መረዳእታታተይ ከረጋግፅ ዝኽእል” ዝብል ሓሳብ ኣጨኒቕኩም ዶ ይኸውን?

ብፍላይ ጋዜጠኛ ወይ ድማ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰል እንተኾይንኩም፥ ነዚ መጥቃዕቲ ዝተቓላዕኩም ኢኹም።

ዋትስኣፕ ክትጥቀሙ እንከለኹም ክትገብርዎ ዝግባእ ጥንቃቐ እንታይ እዩ?

  1. ነቲ ትጥቀምሉ ሶፍትዌር በቲ ድሒሩ ዝወፅአ ቅዳሕ ተክአዎ(ኣፕዴት ግበሩ)

ኣብዚ ሰሙን መረዳእታ ኮምፕውዩተር ዝሰረቑ ሰርሰርቲ (ሃከርስ)፥ ዋትስኣፕ ብምጥቃም ይስልዩ ከምዝነበሩ ምስተሰምዐ ብዙሓት ደንጊፆም እዮም።

እቲ ጥቕዓት ኣብ መፈለምታ እዚ ወርሒ ዝተፈፀመ እንትኸውን፥ ብዋትስኣፕ ዝግበር ደወል ብምጥቃም እዚ መተግበሪ ስለያ ምፅዓን ከም ዝተኽኣለ ሰብሞያ ድሕንነት ፌስቡክ ሓቢሮም።

እቲ ጥቕዓት ከም ዝተፈፀመ ምስፈለጠ ድማ ተጠቀምቲ ዋስኣፕ ካብ እንደገና ንክፅዕኑ (ኣፕዴት) ንክገብሩ ሓቲቱ እዩ።

ስለዝኾነ ትጥቀምሉ ዋትስኣፕ ኩሉግዜ በቲ ድሒሩ ዝወፅአ ቅዳሕ ክትትክእዎ (ኣፕዴት) ንክትገብሩ እዮም ሰብ ሞያ ዝምዕዱ።

ዋላ እኳ ኣብ ዋትስኣፕ ዝለኣኸልኩም መልእኽቲ፥ ብዘይካ ሰዳድን ተቐባልን ዝርእዮ እንተዘየለ ሰርሰርቲ ግና ኣብቲ ትለዋወጥዎ መልእኽቲ እዮም ዕላማ ዝገብሩ።

ስለዝኾነ ድማ ዋትስኣፕኩም ‘ኣፕዴት’ ብምግባር ንባዕልኹም ካብዚ መጥቃዕቲ ምክልኻል ትኽእሉ።

  1. ዝሓዝኩምዎ ሓበሬታ ክትክዝኑ ከለኹምባክኣፕ‘ ክትገብሩ ከለኹም ተጠንቀቑ

ኣብ ዋትስኣፕ ዝለኣኹ መልእኽትታት ብኣኹምን ብተቐባልን ዝሕሎ እኳ እንተኾነ፥ እቲ ትለዋወጥዎ መልእኽቲ ናብ ጉጉል ድራይቭ ‘ባክኣፕ’ እንተድኣ ገይርክሞ ግና ፀገም ይፍጠር እዩ።

ናይዚ ምኽንያት ድማ ዋትስኣፕ ‘ባክኣፕ’ ዝግበር መልእኽቲ ድሕንነት ክሕሉ (ከውሕስ) ስለዘይኽእል እዩ።

ስለዚ ሓደ ሰብ ናብ ‘ጉጉል ክላውድ’ እንተድኣ ምብፃሕ ክኢሉ እቶም መልእኽትታት ይረኽቦም።

እትለዋወጥዎ መልእኽቲ ውሑስ ክኸውን እንተድኣ ደሊኹም፥ ዋስኣፕ መልእኽትኹም ‘ባክኣፕ’ ንከይገብር ኣዝዝዎ።

ነዚ ድማ ኣብ ‘ሴቲንግ’ ብምእታው፥ ‘ቻት ባክኣፕ’ ዝብል ምጥፋእ ትኽእሉ።

  1. ብኽልተ ኣገባብ ዝካየድ ምርግጋፅ( ፋክተርኣውተንቲኬሽን)

“ቱ ፋክተር ኣውተንቲኬሽን” ድሕንነት መረዳእታኹም ምሕላው ትኽእልሉ መገዲ እዩ።

እዚ ንዋትስኣፕ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ መተግበሪታት ንምጥቃም ናይ ዝፍትኑ ሰባት ሓቃዊ መንነት ንምፍላጥ ዝሕግዝ እዩ።

ተጠቀምቲ ፈለማ ስምኩም ብምፅሓፍ ፓስዋርድ ተእትዉ፤ ናብ ሞባይልኩም ብዝለኣኽ መልእኽቲ ድማ መንነት እቲ ውልቀሰብ ምርግጋፅ ይከኣል።

  1. ዋትስኣፕኩም ተቖፃፀሩ

ዋትስኣፕ ኮነ ካልኦት መተግበሪታት ደሕንነትኩም ክትሕልዉሉ ዘኽእሉ መገድታት ኣለዎም።

ኣብ ዋትስኣፕ ኣብ ‘ሲቲንግ’ ብምእታው ‘ኣካውንት’ ዝብል ምስ ጠወቕኩም፥ ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ትረኽቡ።

‘ላስት ሲን’ ዋትስኣፕ ዝተጠቐምኩምሉ ሰዓት ምፍላጥ ወይ ድማ ምሕባእ ትኽእልሉ መማረፂ እዩ።

ፎቶኹምን ዘለኹምሉ ቦታን ምፍላጥን ምሕባእን እውን ትኽእልሉ እዩ።

ውሕስነት መረዳእታኹም ንምሕላው ካብ ሞንጎ ዝሕግዙ መገድታት እቲ ሓደ፥ ትልእኽዎ መልእኽትን ናይ ዋትስኣፕ ምንቅስቓስኩምን ዝርእዩ ሰባት ትመርፅሉ ሜላ እዩ።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...