Fana: At a Speed of Life!

ኣብ ትግራይ ሓመድ ኣልቦ ቴክኖሎጂ ሕርሻ ተማሂዙ

0 89

ኣዲስ ኣበባ፣ 02 ግንቦት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ትግራይ ሓመድ ኣልቦ ቴክኖሎጂ ሕርሻ ብምትእትታው ውሕስና ምግቢ እታ ክልል ምርግጋፅ ከም ዝከኣል ሓደ ተመራማራይ ገሊፆም።

ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ በዓል ዋና “ዋይ ቢ” ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውለቀ ማሕበር ዝኾኑ ኣይተ ሃይሉ  ኣብቲ ዘውንንዎ ማእኸል መርምር እፅዋት ሓመድ ከይተጠቐምካ ምህርቲ ፍራምረ ምሕፋስ ከምዝከኣል አረጋጊፆም።

ከም ኣገላልፃ ኣይተ ሃይሉ፥ ቀንዲ ዓላማ እቲ ፓይለት ፕሮጀክት ሓመድ ከይተጠቐምካ ሕርሻ ምድንፋዕ ከም ዝካኣል ንምርኣይ እዩ።

ብመሰረት እዚ ፈልሲ ፍራምረ ብዘይ ሓመድ ንኽበቑሉ ፈለማ ቱቦ የድሊ ዝበሉ እቶም ተመራማሪ፥ ቱቦ ዘድልየሉ ምኽንያት ነቲ ፈልሲ ዝኸውን ማይን ካብ ሓመድ ወፃኢ ባዕሎም ዝመሃዝዎ ምግብን ንኽሕዝ ምዃኑ ኣረዲኦም።

እዚ ኣብ “ኮንዲት” ዝተበሃለ ንእሽተይ ላስቲኽ መቐመጢ ውሽጢ እቲ ፈልሲ ሱር ንክሰድድን ናብቲ ማይ ንከይጥሕል ሚዛኑ ንክሕሉን ዝገብሮ ሓመድ ከይኮነስ ተረፈ ምህርቲ ፅርበት ዕንጨይቲ ከም ዝኾነ ድማ ሓቢሮም።

እቲ ተኽሊ ምግብን ማይን ብሓባር እናረኸበ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክፈሪ ከምዝኽእል እውን ኣብሪሆም።

ከም ተመራማራይ ሃይሉ፥ እዚ ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ኣብ ዓለም ለኸ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተመዝጊቦም ኣፍልጦ ካብ ዝረኸቡ ሓደ እዩ።

ካብቲ ልሙድ ሕርሻ በዚ ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ምስራሕ ምህርቲ ሕርሻ ብ300 ሚኢቲ ዕፅፊ ናይ ምድንፋዕ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ብሳይንስ ከምዝተረጋገፀ ገሊፆም።

እዚ ማለት ኣብ 50 ካሬ ሜትር ክንዲ 10 ሽሕ ካሬ ሜትር ተመጣጣኒ ዝኾነ ምህርቲ ናይ ምሃብ ዓቕሚ ኣለዎ ክብሉ ኣብሪሆም።

ከም መብርሂ ኣይተ ሃይሉ በቲ ሓዱሽ ቴክኖሎጂ 36 እግሪ ሰላጣ ወይ ቆስጣ ባፂሑ ንምግብነት ንክበቅዕ ዝውደአሉ ግዜ ሓደ ወርሒ እንትኾን፥ 20 ሊትሮ ማይ ድማ ይጠልብ።

ስልዝኾነ ብንእሽተይ ማይ ኣብ ዝነኣሰ ቦታ ተሎ ዝበፅሕ ምህርቲ ክህብ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ብምዃኑ ብፍላይ ንከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ተመራፂ ይገብሮ ክብሉ ገሊፆም።

ከም ኣይተ ሃይሉ በቲ ልማዳዊ ሕርሻ ሓንቲ ቆስጣ ባፂሓ ንምግብነት ንክትበቅዕ ሰለስተ ወርሒ እንተድልያ በቲ ሓዱሽ ሓመድ ኣልቦ ቴክኖሎጂ ግን ንኽትባፅሕ ዘድልያ ካብ 21 ክሳብ 30 መዓልቲ ጥራሕ እዩ ይብሉ፡፡

እዚ ሓመድ ኣልቦ ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ዝህቦም ንከምኒ ሰላጣ፣ ቆስጣ፣ ዝኣመሰሉ እንትኾን ብምቕፃል ከምቅመማ ቅመም እውን ተመረፅቲ ይገብሮም።

ብሳልሳይ ደረጃ፥ ከም ጉዕን ኮሚደረን ዝበሉ እውን ምፍራይ ከምዝከኣል ይሕብሩ።

ብቐፃልነት ድማ ኣብ ካልኦት ፍርያት ንምድንፋዕ ምምርምሮም ኣጠናኺሮም ከምዝቕፅልሉ ኣፍሊጦም።

ፍልፍል፦ ወይን

Comments
Loading...