Fana: At a Speed of Life!

ምኽሻዕ ጠንቂ ሕማምን ሞትን’ዩ- መፅናዕቲ

0 118

ኣዲስ ኣበባ፣ 21 ሚያዚያ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ ብሪታኒያ ኣብ 2 ነጥቢ 8 ሚልየን ሰባት ኣብ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ምኽሻዕ (ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ) ጠንቂ ሕማምን ሞትን ከምዝኾነ ተገሊፁ።

ብመሰረት እቲ መፅናዕቲ፥ መጠን ተዛምዶ ክብደቶምን ቁመቶምን (Body mass index) 30-35 ዝኾኑ ሰባት፥ ካብቶም ትክክለኛ ዝኾነ መጠን ተዛምዶ ክብደትን ቁመትን (18 ነጥቢ 5-25 ) ዘለዎም ሰባት ብ70 ምኢታዊ ንናይ ልቢ ሕማም ናይ ምቅላዕ ዕድል ኣለዎም።

ከም ውፅኢት እቲ መፅናዕቲ፥ ቁሩብ ካብቲ ዝግባእ ልዕል ዝበለ ክብደት ዘለዎም ሰባት እንተይተረፈ ‘ዳያበትስ 2’ ንዝበሃል ሕማም ሽኮርያ ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ብኽልተ ዕፅፊ ዝዛየደ እዩ።

ብተወሳኺ መጠን ተዛምዶ ክብደቶምን ቁመቶምን 35-40 ዝኾኑ ሰባት፥ “ዳያቤትስ 2” ተባሂሉ ንዝፍለጥ ሕማም ሽኮርያ ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ብ9 ዕፅፊ ዝዓበየ ክኸውን እንከሎ ኣብ እዋን ድቃስ ንዘጋጥም ፀገም ምቁርራፅ ምስትንፋስ ድማ ብ12 ዕፅፊ ዝተቓልዑ እዮም።

ከምኡ እውን መጠን ተዛምዶ ክብደቶምን ቁመቶምን ካብ 40-45 ዝኾኑ ሰባት፥ ን “ዳያቤትስ 2” ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ብ12 ዕፅፊ፣ ኣብ እዋን ድቃስ ንዘጋጥም ፀገም ምቁርራፅ ምስትንፋስ ናይ ምቅላዕ ዕድሎም ድማ ብ22 ዕፅፊ ዝዓዘዘ እዩ ይብል እቲ ሓዱሽ መፅናዕቲ።

ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ብዝሒ ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ ዘለዎም ሰባት ብሰለስተ ዕፅፊ ከምዝዓበየ ነቲ መፅናዕቲ ዘካየዳ ክርስቲን ሃስ ይገልፃ።

መጠን ተዛምዶ ክብደት ምስ ቁመት፦

  • ትሕቲ 18 ነጥቢ 5 – ትሕቲ ዓቐን
  • ካብ 18 ነጥቢ 5 ክሳብ 24 ነጥቢ 9- ጥዑይ ክብደት
  • 25 ክሳብ 29 ነጥቢ 9- ካብቲ ዝድለ ንላዕሊ
  • 30 ክሳብ 39 ነጥቢ 9- ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ
  • ልዕሊ 40 – ኣዝዩ ልዕሊ ዓቐን ርጉዲ

እቲ መፅናዕቲ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ካብ 2000 ክሳብ 2018 ዝተኻየደ እንትኸወነ፥ ናይ 2 ነጥቢ 8 ሚልየን ሰባት ኩነታት ጥዕና፣ ሞትን ኩነታት ልዕሊ ዓቐን ርጉድን ዘመዛዘነ እዩ።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...