Fana: At a Speed of Life!

ህንፀት ዝተዋደደ ኣግሮ- ኢንዱስትሪ ፓርክ ባዕኸር  ልዕሊ 50 ሚኢታዊ በፂሑ-መንግስቲ ትግራይ

0 1,334

ኣዲስ ኣበባ፣ 11 ሚያዚያ፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ኣብ 2010 ዓ.ም ህንፀቱ ዝተጀመረ ዝተዋደደ ኣግሮ- ኢንዱስትሪ ፓርክ ባዕኸር ዛጊድ ልዕሊ 50 ሚኢታዊ ከምዝበመፅሐ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ።

መንግስቲ ትግራይ እታ ክልል ዝማዕበለት ንምግባር ኣግሮ-ኢኮሎጂ መሰረት ብምግባር፥ ምጥጣዕ ዝተፈላለዩ ፋብሪካታት ጨርቀ-መርቅን ኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላትን ሓዊስካ ሰለስተ ኮሪደራት ልምዓት ነፂሩ ብዕቱብ ይንቀሳቐስ ከምዘሎ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መልእኽቲ ገሊፁ።

እቲ ቢሮ ከምዝበሎ፥ ህንፀቱ ኣብ ካልኣይ ርብዒ ዓመት 2010 ዓ.ም ዝተጀመረ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ቃፍታ ሑመራ ዝርከብ ዝተዋደደ ኣግሮ- ኢንዱስትሪ ፓርክ ባዕኸር ዛጊድ 50 ሚኢታዊ በፂሑ ኣሎ።

ጎድና ጎድኒ እቲ ህንፀት ድማ ኣብቲ ፓርክ ክሰርሑ ድልየትን ዓቕምን ዘለዎም ልምዓታዊ ሰብ ሃፍቲ፣ ሞዴል ሓረስቶት፣ ዩኒየናት፣ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንግዲ ዝተዋፈሩ ኢንተርፕራይዛትን ናይ ምምልማልን ምምዝጋብን ስራሕቲ ይካይድ ምህላዉ ሓቢሩ።

እቲ ኣግሮ-ኢንዳስትሪ ብዋናነት ማይ፣ ቐረብ ሓይሊ ኤለክትሪክን ዝኣመሰሉ ኣድለይቲ መሰረተ ልምዓታት ከምኡ እውን ህንፀት ሸዳት ሓዊስካ ብመቀነባበርቲ ክማልኡ ዝግበኦም ጉዳያት እንተተማሊኦም ኣብ 2012 ዓ.ም ስራሕቲ ምቅንብባር ምጅማር ከምዝከኣል ድማ ገሊፁ።

ፓርክ ባዕኸር ኣብ 258 ነጥቢ 62 ሄክታር ስራሕ እንትጅምር፥ መፍረይቲ ዝተፈላዩ ዘራእትን ሃፍቲ እንስሳን ሓዊስካ ምህርቲ እቲ ፓርክ ናብ ተጠቀምቲ ክሳብ ዝበፅሕ ዘሎ ናይ ስራሕ ሰንሰለት ንዝዋስኡ 300 ሺሕ ወገናት ስራሕ ንምፍጣር ዘኽእል ከምዝኾነ ድማ እቲ ቢሮ ኣብሪሁ።

ኣብ ባዕኸር 1 ሺሕ ሄክታር መሬት እንትለምዕ ኣብ ሰንሰለት ምህርቲ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ እቲ ፓርክ ንልዕሊ 700 ሺሕ ወገናት ተጠቀምቲ ንምግባር ዘኽእል ዝተፈላዩ ንጥፈታት ይካየዱ ኣሎ።

ብድምር ኣብ ባዕኸር ዝህነፅ ዘሎ ይኹን ኣብ ቀፃሊ ኣብ ዞባ ደቡብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኢርባ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ንምህናፅ መፅንዓቱ ይጠቓለል ዘሎ ፓርክ ኣግሮ-ፕሮሰሲንግ ናብ ስራሕ እንትኣትዉ ናይ ፍልጠትን ቴክኖሎጂ ስግግርን ዘምፅኡ ከምዝኾኑ ተገሊፁ።

ካብዚ ሓሊፉ ሓረስቶት ትግራይ ፍርያቶም ብዕፅፊ ከዕብዩ፣ ተወዳዳሪ ዝኾነ ፍርያት ብመፍረያይ ኣታዊ ፍርያት ወፃኢ /ኢምፖርት/ ብምቕናስ ሸርፊ ወፃኢ ክድሕን፣ ሰደድ ብምውሳኽ ሸርፊ ወፃኢ ክዓቢ፣ ሰፊሕን ቀፃልነትን ዘለዎ ምትእስሳር ዕዳጋን ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድልን ክፍጠር ከምዘኽእሉ እውን ተሓቢሩ።

ይኹን እምበር ብፍላይ ኣብ ከይዲ ህንፀት ኣግሮ-ፕሮሰሲንግ ፓርክ ባዕኸር ዝርአ ዘሎ ሕፅረት ልቓሕን ፋይናንስን፣ ሃፍቲ ኣብ ምትእልላሽን ናብቲ ፓርክ ዝዋፈሩ መልማዕቲ ኣብ ምምልማልን ምምዝጋብን ዘሎ ምንቅስቓስ ኣዕጋቢ ዘይምዃኑ ካብ ብሐዚኡ ትኹረት ዘድልዮ ከምዝኾነ ቢሮ ርክብ ህዝቢ እቲ ክልል ሓቢሩ።

ብተወሳኺ ምንኣስ ኩለ መዳያዊ ፍልጠት፣ ሕፅረት ክእለትን ብቕዓትን ስራሕቲ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ፣ ዝምልከቶም ኣካላት ተዋዲዶም ዘይሰርሑ ምኻኖም፣ ሚድያታት ህዝቢ ኣብ ምልዕዓልን እቲ ፓርክ ንህዝቢ ዘለዎ ረብሓ እንታይ ምዃኑ ኣብ ምርዳእን ዝሰርሕኡ ስራሕቲ ትሑት ምዃኑ ገሊፁ እዩ።

ብደስታ ተካ

 

Comments
Loading...