Fana: At a Speed of Life!

ቤት ምኽሪ ኢህወዴግ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ብምድራኽ ንክልተ መዓልታት ከሳልጦ ዝቐነየ ስሩዕ ኣኼብኡ ዛዚሙ

0 217

ኣዲስ ኣበባ፣ 9 ሚያዚያ፣ 2011(ኤፍ.ቢ.ሲ)ቤት ምኽሪ ኢህወዴግ ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት ዝሓለፉ ኣዋርሕን እዋናዊ ሃገራዊ ዛዕባን ብምድራኽ ንክልተ መዓልታት ከሳልጦ ዝቐነየ ስሩዕ ኣኼብኡ ዛዚሙ።

እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ፖለቲካ፣ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ትኹረት ብምግባር ዘቕረቦ መበገሲ ፅሑፍ ኩለን ኣሓትን ኣጋርን ውድባት ብዕምቆት ከምዝተዛተያ ኣብቲ ሎሚ መዓልቲ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ።

ብመሰረት ውሳነታት መበል 11 ስሩዕ ጉባኤኡ ኣብ ምስፋሕ ፖለቲካ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብዝምልከት ከምዝተገምገመ ዝሓበረ እቲ መግለፂ፥ ኣሓትን ኣጋርን ውድባት ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓሳት ብእወንታ ከምዝረኣዮ ተሓቢሩ።

ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ተቓወምቲ ውድባት ዝተገበረ ሰነድ ስምምዕነት እውን፥ ኣብ ምስፋሕ ፖለቲካ ዝሓሸ ዕድል ከምዝፈጥር ኣብቲ ገምጋም ቀሪቡ እዩ።

እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ መንጎ ውድባትን ኣመራርሓን ዝረኣዩ ምጥርጣራት ብምፍታሕ ናይ ኣተሓሳስባን ተግባርን ሓድነት ምምፃእ ኣብ ዘኽእል ዛዕባ እውን ልዝብ ገይሩ።

ብመሰረት እዚ ክእረሙን ክስተኻኸሉን ኣብ ዝግበኦም ነጥብታት ፍፁም ነፃ ብዝኾነ ኣገባብ ዘተ ከምዝተገበረ ብምግላፅ፥ ሃገርን ህዝብን ማእኸል ኣብ ዝገበሩ ዛዕባታት ምርድዳእ ከምዝተፈጠረ ተሓቢሩ።

ቤት ምኽሪ ኢህወዴግ ኣብ ዘሳለጦ ገምጋም፥ ኣብ ጉዳይ ኢኮኖሚ ምምሕያሻት እኳ እንተሃለወ ኣብ ስእነት ስራሕ፣ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢን ፅዕንቶ ልቓሕን ዘይተቐረፉ ፀገማት ከምዘለዉ ኣብሪሁ።

ብተወሳኺ መናእሰይ ኣብ ተሳትፎ ፖለቲካ ብምድሃብ ዘልዕልዎም ሕቶታት ብዝተማልአ ኣገባብ ዘይምምላሶም ተገምጊሙ።

ስለዝኾነ ኣብ ዝቕፅሉ ኣዋርሕ፥ ነዚ ኣብ ምምላስ ሃገራዊ ኣጀንዳን ማእኸል ርብርብን ተገይሩ ክውሰድ ከምዝግባእ ተሓቢሩ።

እቲ ቤት ምኽሪ ልዕልነት ሕጊ ኣብ ምኽባር ዘለዉ ፀገማት ንምእራም ዘኽእል ኣንፈት ከምዘቐመጠ ተገሊፁ።

ብመሰረት እዚ ንጎንፂን ዘይምርግጋዕን በሪ ዝኸፍቱ ዛዕባታት ብምፍላይ ብህፁፅ ክእረሙ ከምዝግባእ፤ መንግስቲ ድማ ልዕልነት ሕጊ ናይ ምኽባር ተግባሩ ኣጠናኺሩ ክሰርሐሉ ከምዘለዎ ሓበራዊ ምርድዳእ ተበፂሑ።

ክልላትን በቢብርኩ ዘለዉ መሓውራትን፥ ሕገ መንግስታዊ ግቡኦም ክዋፅኡ ከምዝግባእ ድማ ተገሊፁ።

ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እዛ ሃገር ብዘጋጠመ ጎንፂ ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ኣብ ምምላስ ክስራሕ ከምዘለዎ እውን ምርድዳእ ዝተበፅሐሉ ዛዕባ እዩ።

ብድምር እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም፥ ተጀሚሩ ዘሎ ለውጢ ህዝባዊ ሰረቱ ሒዙ ክኸየድ ከምዝግባእ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ።

ነዚ እውን ኣብ ምርግጋፅ ሰላም፣ ልምዓት፣ ዴሞክራሲን ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ከምኡ እውን ምርግጋፅ ፍትሒ፣ ሃገራዊ ሓድነትን ክብሪን ኣብ ምሕላው ንፅባሕ ዘይበሃሉ ተግባራት ስለዝኾኑ ብቐዳምነት ዝስርዑ ተልእኾ ወድባት ከምዝኾኑ ኣነፂሩ።

ኣብ ዘፈር ኢኮኖሚ ልዑል ትኹረት ብምሃብ ብብርኪ ሃገር ዘሎ ኢኮኖሚ ብዝበለፀ ምንቕቓሕ ዘኽእል ዝርዝር ኣንፈት እውን ኣቐሚጡ።

ብተወሳኺ ንሚዲያታት ኣመልኪቱ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም፥ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ዝረኣዩ ንፅልእን ጎንፂን ዝዕድሙ ፅሑፋት ብሕጊ ምኽልካል ኣገዳሲ ከምዝኾነ እቲ ቤት ምኽሪ ተረዳዲኡ እዩ።

ኣብ መወዳእታ እቲ ዝቐረበ ሰነድን ፀብፃብን ብኣብዝሓ ድምፂ ከምዝፀደቐ ተገሊፁ።

ብደስታ ተካ

Comments
Loading...