Fana: At a Speed of Life!

ወዲ 80ታት ኮይንካ ማራቶን ክትጎዪ ትኽእል’ዶ?

0 273

ኣዲስ ኣበባ፣ 11 መጋቢት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ምስ ዕድመ ምድፋእ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘይክኣል ኮይኑ ክርአ ጸኒሑ።

እንተኾነ ከም ብዓል ኢሬን ኦቤራን ጆን ስታርብሩክን ግና ኣብ ክሊ ዕደም 80ታትን 90ታትን ኮይኖም ኣብ ጉያ ብምስታፎም ጥዕንኦም ክሕልዉን ኣብ ጉያ ዝተፈላለየ ዓለም ለኻዊ ዓወታት ብምምዝጋን ውሩያት ብምዃንን ንኻልኦት ድማ ኣብነት ክኾኑ በቒዖም ከምዘለዉ ተገሊፁ።

ስለዚ ምውስዋስ ኣካላት ዕድመ ከም ዘይፈሊ ናይቶም ክልተ ሰብፀጋ ዕድመ ዝኾኑ ኣትሌታት የርእየና።

ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘይምግባር ግዳያት ናይ ዝተፈላለየ ሕማማት ሽኮርያ፣ ሕማም ልብን መንሽሮን ስለእንኸውን፥ “ካብ ሓሚምካ ምፍዋስ ኣቐዲምካ ምክልኻል” ዝብሃል ናይ ኣቦታትና ብሂል ክንክተል ይግባእ።

መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ኣብ ክሊ ዕድመ 80ታትን 90ታትን ክበፅሑ ከለው ኩሉ ነገራት ኣቕሊሎም ኢዮም ዝወስድዎ።

ብኣንፃሩ ድማ እታ ጓል 85 ዓመት ውርይቲ ጎያይት ኢሬን ኦቤራ  ፍሉይ ታሪኽ ዘለዋ ኣትሌት እያ።

ኣብ ክሊ ናታ ዕድመ ድማ ኣብ ጉያ ዝተፈላለየ ዓለማዊ ዓወታት ብምምዝጋብ ኣብ እዋን እርጋና ኣብ ዓለም “ብልፅቲ ኣትሌት” ክትክውን በቒዓ።

ወዲ 87 ዓመት ብዓልፀጋ ዕድመ ጆን ስታርብሩክ ድማ ማራቶን ሎንዶን ዓመተ 2018 ብምዝዛም ኣብ ዓለም ሓደ ካብቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ኣትሌት ክኸውን በቒዑ።

ምውስዋስ ኣካላት ካብቲ ኣረጋውያን ዘጓንፎም ምስ እርጋን ዝተሓሓዝ እርጋን ጭዋዳታት ዝፍውስ ኣፋውስ ዝያዳ ውፅኢታዊ ከምዝኾነ ገለ ዝተኻየደ መፅናዕትታት ይሕብር።

ተጠቀምቲ ምውስዋስ ኣካላት ንምዃን ድማ ሰባት ካብ ዕድመ መንእሰይነቶም ጀሚሮም ነቲ ባህሪያት ከም ባህሊ ክሕዝዎ ይግባእ።

ብድምር ገና መንእሰይ ኮለኻ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምጅማር ዝያድ ፅቡቕ ኢዩ።

ከምቶም ውሩያት ኣረጋውያን ኣትሌት ክንከውን ዘይኮነስ ቅልጡፍ ናይ እግሪ ጉዕዞን ሳዕስዒትን ዝኣመሰሉ ኣካላዊ ምንቅስቓሳት ምክያድ ጥዕናና ንምሕላው ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ።

ፍልፍል፦ቢቢሲ

Comments
Loading...