Fana: At a Speed of Life!

ኣኻውሕ ዝጨደደ ፅንዓት ወለድና!

0 108

ኣዲስ ኣበባ፣ 8 ለካቲት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ)ስድራ ስውኣት፣ ወለዲ እቶም ጉርዲ ዘይለገቦም ስውኣት ተጋደልትን ኩሎም ሓርበኛታት ተቓለስቲ ጥራሕ ከይኮንኩም፣ ስድራ ኩሉ ተቓላሳይ ትግራዋይ ዝኾንኩም ኣዴታትናን ኣቦታትናን፣ ፈታውን ፀላኢን ዘስደመመ ቅያኩምን ፅንዓትኩም! ዘይነፅፍ ገድላዊ ምዕራፍ’ዩ።

ኩሉኹም ስድራ ስውኣትና ቑሸትኩምን ጣብያኹምን፣ ቑሸት እምቢታ ገይርኩም፣ ጠሚዩና፣ ፀሚኡና፣ ደኺሙና፣ ሎምስ ይኣኽለና ከይበልኩም፣ ልክዕ ነቶም ጥይት ብግንባርካ እምበር ብድሕሪት ከይትውቃዕ ኢልኩም ኣብ ቓልሲ ዳግማይ ወያነ ትግራይ ክፅንበር መሪቕኩም ዝሰደድኩምዎም ተጋደልቲ ደቕኩም፣ ለይትን ቀትርን፣ ብዘይዕረፍቲ ነዊሕ ተጓዒዝኩም፣ ደጀን ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ኾይንኹም ንገድሊ ዓንጊልኩም፣ በቲ ሓደ ኣርዑትን ነዊትን፣ በቲ ካሊእ ድማ ብረት ተዓጢቅኩም፣ ብረት ዘይዓጠቑ’ውን ኮኔረል ደርጊ ብደንጎላ ዝማረኩምሉ ቕያ እንትዝከር እንኳዕ ካባኩም ተፈጠርና ዘርኣኹምዎ ፅንዓትን ተወፋይነትን ሕዚ’ውን ክብሪ ንዓኹም! ብርግፅ ተጋድሎኹም ብቓላት ንምግላፅን ምስጋና ቓልስኹም ንምፅሓፍን ከቢድ’ዩ።

ወዲ ሰብ ክፀሮ ዘይኽእል ማሕለኻታት ኣሊኹም፣ ናብዚ መድረኽ ዝበፅሓኹም ወለድና ሎሚ ዲኖ ኣምበሳ ተኸደኑ ፣ ኩርዑ። ትማሊ ጥዋፍ ተኪኡ ዝነደደ ጭልጋዕ ኣዕፅምቲ ደቕኩም መካነ ፍልጠት፣ ቤት ትምህርቲ፣ ጥዒና ኬላ፣ መንገድታትን ፋብሪካታት ኮይኑ። ትግራይ ኣብ ዝዓበየ ናሕሲ ምዕባለ ክትበፅሕ መስርዕ ለውጢ ይጓዝም ኣሎ።

ናይ ሎሚ ወለዶ ድማ ርጋፅኩም ኣሰረይ’ዩ ኢሉ፣ ናብ ቐፃሊ ወለዶታት ጀግንነትኩም ህዝባዊ መስመርኩም ከሰጋግር ’’ኣነ ወያነ እየ ኢሉ፣ ቆሪፁ ተላዒሉ ኣሎ፡፡’’ ዛንታን ቅያኹምን በሰር ከይኣተዎ፣ ጉርዲ ከይተሓወሶ ፀርዩ፣ ነፂሩ ከምዝቕፅል ሓዱሽ ወለዶ ኣብዚ ዘለናሉ ዝተሓላለኸ ንኡስ መድረኽ ግብራዊ ምላሽ ሂብዎ ኣሎ፡፡ ሚሊዮናት መናእሰይ ሰላምና ውሑስ፣ ድሕንነትና ማንነትና ክቡር ክኸውን ዋርድያ ህዝቦምን ተቐበልቲ ተሳጋሪ ህዝባዊ መስመር ኮይኖም ብፅንዓትን ብሓድነትን ዝጋረረ ነድሪ ስሉጥ ምዕባለን ንምርግጋፅ ይረባረቡ ኣለዉ።

ዘለኣለማዊ ክብሪ ዝግብኦም ስድራ ስውኣት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ዕድሚኦም ሎሚ ስለዝደፍኡ ኣብ ኣፀጋሚ ናብራ ኣለዉ፡፡ ብርግፅ ትእምትን መንግስቲ ትግራይን ካብ 2007 ዓ.ም ጀሚሮም ንስድራ ስውኣት፣ ግቡእ ቆላሕታ ሂቦም ዝገብርዎ ዘለዉ ሓገዝ ዘተባብዕ’ዩ። ኣብ 2011 ዓ.ም ጥራሕ ትእምት ብር 70 ሚልዮን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራት ድማ ብር 15 ሚልዮን ብድምር ኣብዚ ዓመት ብር 85 ሚሊዮን ሓገዝ ይግብርሎም ኣለዉ። እዚ ሓገዝ ን15,000 ስድራ ስውኣት ጥራይ እዩ ዝውሃብ፡፡ እንተኾነ ግን ስድራ ስውኣት ምሕጋዝ ናይ ትእምትን መንግስቲ ትግራይን ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ውራይ እዩ፡፡

ስለዝኾኑ ንሚሊዮናት ፅላል ዝኾኑ፣ ስድራ ስውኣትና ንዝክሮም፣ በዓል ኣብ ዝመፀ ቁፅሪ ጥራሕ ኽከውን የብሉን፡፡ ንሓዋሩ ብኣካል ይኹን ብመንፈስ ምሳና’ዮም። ብፍላይ ኣውፈርቲ ርእሰማል፣ ነጋዶ፣ ዝተፈላለዩ ናይ ሕ/ሰብ ክፍልታት ኣእዳውና ክንዝርገሐሎም ይግባእ። ናይ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ገበርቲ ሰናይ ትካላት ሓዊስካ ኩሉ ዜጋ ስድራ ስውኣትና ብዓቕሞም ኣብ ማእቶታዊ ስራሕቲ ንክሳተፉ፣ መንበሪ ኣባይቲ ክውንኑ፣ በሊዖም ክሓድሩ፣ መዛርብቲ ክንኮኖም ገዚፍ ውራይ ኣሎና። ስለዝኾነ ግቡእና ነበርክት።

ነዚ ኽብሪ መባእ ዝገበርኩም ስድራ ስውኣት ድማ ቅሰኑ። ተሓበኑ ንበለል ዝፈሰሰ ደም የለን። ስለዚ ድማ “ ስድራ ስውኣት መሰረት ልምዓትን ዴሞክራስን ’ዮም።” ብዝብል መሪሕ ቃል ዝካየድ 3ይ ኮንፈረንስ ስድራ ስውኣት ምስ ፅምብል ልደት 11 ለካቲት መበል 44 ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ተገጣጢሙ ኣሎ። ብምዃኑ’ውን ኪዳን ሰማእታትናን ስድራ ስውኣት ወለድናን ሕድሪ ተቐቢልና፣ ትግራይ ብቐፃልነት ቦቑሊ ማዕርነት፣ ርትዕን ምዕባለን ክትኾን ዘይሕለል ቓልሲ ይሓተና። ንትግራይ ዘሎና ዝጋረረ ፍቕሪ ብግብሪ ክግለፅ ኣለዎ። ዘየቋርፅ ሕ/ሰባዊ ለውጢ፣ ብቑጠባ ዝዓንተረ ምዕቡል ሕ/ሰብ ንምፍጣር ዝኾነ ፀገም ካብ ዕላምኡ ንድሕሪት ዘይብሎ መንግስቲ ስለ ዘለናን፡፡ ንኣኻውሕ ዝጨንደሐ ፅንዓት ወለድና ስለ ዝወረስና ትልሚ ዲሞክራታዜሽን ብምዕዋት ጉዕዞ ህዳሴና ክጋሃድ ’ዩ።

ዘለኣለማዊ ክብርን ሞጎስን ንስውኣትና!!
11 ለካቲት መሰረት እምነ ኩርናዕ ፅንዓት፣ ሓድነትናን ድሕንነትናን!!

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ

Comments
Loading...