Fana: At a Speed of Life!

መልእኽቲ ኣቦ መንበር ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል

0 176

ኣዲስ ኣበባ፣ 8 ለካቲት፣ 2011 (ኤፍ.ቢ.ሲ) ኣቦ መንበር ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካኤል መበል 44 ፅምብል በዓል 11 ለካቲት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ውሽጢ ዓዲን ወፃኢን ንዝነብሩ ተጋሩ መልእኽቲ ኣተሓላሊፎም።

ሙሉእ ትሕዝቶ እቲ መልእኽቲ ከምዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ፤

ሰላም ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢ ሃገርን ዘለኻ ህዝቢና ብሓፈሻ፣ ኣብ ድጅታል ወያነ እትነጥፉ መንእሰያት ከኣ ብፍላይ፣ ከመይ ኣለኹም? እንኳዕ ናብዛ ታሪካዊት ዕለት 11 ለካቲት ኣብፀሓኩም ኣብፀሓና ክብል ይፈቱ።

ህዝቢ ትግራይ “ሀ” ኢሉ ኣንፃር ወፅዓ፣ ዓፈና፣ መግዛእቲን ዝተፈላለዩ በደላትን ቃልሲ እንትጅምር እንተሎ ዴሞክራሲያዊትን ዜጋታት ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ማዕረ ናይ ምውሳን መሰል ዝተረጋገፀላ፣ ኣብ ልምዓት ብፃዕሮም ልክዕ ፍትሓዊ ተጠቀምቲ ዝኾኑላ፥ ካብ ዕብለላን ሌላን ጉሌላን ሓራ ዝኾነት ከምኡ’ውን ርትዒን ፍትሕን ዝነገሰላ ዓዲ ንምህናፅ’ዩ ነይሩ። ስለዝኾነ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ወያናይ መስመር ዓሲሉ፣ ማእለያ ዘይብሎም መስገደላት ሰጊሩ፣ ኣዝዩ ከቢድ መስዋእቲን መድመይቲን ከፊሉ ፀሓይ ውፅዓት ኣብሪቑ’ዩ። ኣብ ናይ ዓለም ናይ ህዝቢታት ቃልሲ ከኣ ህዝቢ ትግራይ ዘካየዶ ቃልሲ፥ ንፍትሒን ማዕርነትን ዝተኻየደን ወርቃዊ ገድሊ ምዃኑ ዘመስከረ፣ ናይ ህዝቢታት መሰል ረጊፅካ ምንባር ከምዘይከኣል ህያው ኣብነት ዝኾነ ድሙቕ ታሪክ ክኸውን ዝበቕዐ ተጋድሎ’ዩ።

ይኹን’ምበር ሕዚ’ውን ንህዝቢ ትግራይ ብቐፃሊ ኣሰኲኖምን ኣምበርኪኾምን ኣብ ዓርዑት መግዛእቲ ክነብር፣ ማእለያ ዘይብሎም ሽርሒታትን ውዲታትን እናፈሓሱ ካብ ዝሓዞ ናይ ልምዓትን ምዕባለን መገዲ ከውፅዎ ለይቲን ቀትሪን ዝሓልሙ ሓይሊታት ዝነጥፉሉ፣ ከም ሃገር ዝተጀመሩ ኣዝዮም ዘብህጉ ጉዕዞ ትራንስፎርማሽንን ህዳሰን ንቕድሚት ክስጉም ኣብዘይኽእለሉ ደረጃ ዝበፅሓሉ፣ ከም ዓዲ ሰላምን ምርግጋእን ጠፊኡ ህልውና ሃገር ኣብ ሕቶ ዝወደቐሉ ኩነት ንርከብ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ንኡስ መድረኽ ኮይና ኢና እምበኣር መበል 44 ዓመት ምጅማር ሓርነታዊ ቃልሲናን ልደት ውድብና ህወሓትን እነኽብር ዘለና። ኣብዚ ሓዱሽ ናይ ቃልሲ ንኡስ መድረኽ ኮይንና ዕለተ ለካቲት እንትነኽብር ከለና፤ ንታሪኽ ገድሊን ቅያን ህዝቢ ትግራይ ንድሕሪት ተመሊስካ ብምፍታሽ፣ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከይዲ ቃልሱ ዝሓለፎም ኣዝዮም ከበድቲ መድረኻት፣ ኣብቲ ግዜ’ቲ ዝነበረ ተፃዋርነትን ተቓላሳይነትን፣ ዝተሰግሩ መስገደላትን ፅንዓት ህዝቢናን ተጋዳላይናን ብግቡእ ምርዳእ የድሊ። ባህሪ እዚ ዘለናሉ መድረኽ ብብስለት ብምትንታን፣ ሕዚ እንታይ ምዕባለታት ይርኣዩ ኣለዉ? ኣብዚ መድረኽ ዘለዉ ፀጋታት ከመይ ዝያዳ ኣራቢሕና ኣብ ጥቕሚ ክነውዕሎም ንኽእል? ኣብ ቅድሚትና ዘለዉ ተፃብኦታት ከ ከመይ ጌርና ክነምክኖም ንኽእል? ዝብሉ ነጥቢታት ኣልዒልካ ብዝርዝር ብምርኣይ ኣብ ቅድሜና ዘሎ መድረኽ ብብቕዓት ንምስጋር ዘኽእል ኣተሓሳስባን ኩለመዳይ ድልውነትን ምፍጣር ከምኡ’ውን ስልቲን ስትራቴጂን ምሕንፃፅ የድሊ፤ ይግባእ።

ቅድም ቅብል ሓይሊታት ምድሕርሓር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘይተኣደነ በደላትን ግፍዒታትን ብምክያድ፣ ከም ህዝቢ ንመግዛእቲን ዕብለላን ኣሜን ኢሉ ክቕበልን ርእሱ ኣድኒኑ ክነብርን ዘይፈተንዎ ነገር የለን። እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ይበፅሖ ብዝነበረ ብሄራዊን ደርባዊን ወፅዓታት ርእሱ ኣድኒኑ ክነብር ኣይመረፀን። ብዝተወደበን ብዘይተወደበን መንገዲ ኣንፃር ኣርዑት መግዛእቲ ተኸታታሊ ቃልሲታት ከካይድ ድሕሪ ምፅናሕ፣ ብ11 ለካቲት 1967 ዓ/ም ሰብኣዊን ዴሞክራሲያዊን መሰላቱን ክብሩን ብቕልፅሙ ንምርግጋፅ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከካይድ ነዊሕን መሪርን ጉዕዞ ጀሚሩ’ዩ። ብምዃኑ በቲ ውሑድ ዓቕሙ እናተበራረዩን እናተሓጋገዙን ምስዝመጹ ብዓቕሚ ኣዝዮም ዝበልፅዎ ሓይልታት ክገጥም እኳ እንተተገደደ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክጭፍለቕን ክሰዓርን ግን ኣይከኣለን። ድሕሪ መሪርን ነዊሕን ብረታዊ ቃልሲ ከኣ ስርዓት ደርጊ ደዃዕኳዕ ኢሉ ፈሪሱ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ታሪኽ መሰል ህዝብታት ድሙቕ ታሪኽ ብወርቃዊ ደም ተፃሒፉ እዩ። በቲ ዘካየዶን ዘርኣዮን ፅንዓትን ተቃላሳይነትን ድማ ኣብዛ ሃገር ፍሉይ ፖለቲካዊ ባህሊን መትከልን ኣንቢሩ’ዩ።

ከም ዝፍለጥ ህዝቢ ትግራይ ፈታዊ ማዕርነትን ፍትሒን፣ ኣብ ማዕርነታዊ ሓድነት ዝኣምንን፣ ፈታዊ ሕብረትን ሕውነትን፣ ብዘይካ ሓርነቱን ሰብኣዊ ክብረቱን ምውሓስ ዘይናቱ ዘይደሊ፣ ልዕሊ ኹሉ ድማ ዴሞክራሲያዊትን ንኹሉ ዜጋ ማዕረ እትብፀሖ ዓዲ ንምህናፅ ሕልፊ ዋጋ ዝኸፈለ ጅግና ህዝቢ ምዃኑ ብተጋድሉኡ ኣመስኪሩ እዩ።

ዝኸበርኩም ኣባላት ድጅታል ወያነ /መናእሰይ ትግራይ/!

ከም ዝፍለጥ መንእሰይ ትግራይ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርጊ፣ ባህጊን ጠለባትን ህዝቢና እተማልእ፣ ፍትሕን ሓርነትን ዝዓሰላ፣ ስምርቲን ምዕብልቲን ትግራይ ንኽትህልዎ ኣብ ዙሪያ መንግስቱን ውድቡን ዓሲሉ ዘይተሓለለ ፃዕሪን ጭቡጥ ለውጢታትን ክምዝገብ ጌርኩምን ትገብሩ ኣለኹምን። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ፥ መንግስቲን ውድብን ብዝካየዱ ኣዝዮም ተኸታተልቲን ተመጋገቢትን ፖለቲካዊን ዲፕሎማሲያዊን ሽርሒታትን ወፍሪ ፀለመን ከይተንበርከኩምን ከይረብረብኩምን ብተካይድዎ ዘለኹም ቃልሲ፣ ከም ተቐበልቲ ሕድሪን ሓዱሽ ወለዶን ንናይ ኣያታትኩም ታሪኽ መሊሱ ዝዂልዕን ዘሐብንን ታሪኽ ብምፅሓፍ፥ ነቲ ረዚን ታሪኽ ናይ ምስራሕ ባህሊ ትግራዋይ ዝያዳ ድምቀት እናወሰኽኩምሉ ትርከቡ። ደሕንነትን ሃለዋትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ብትዕግስቲ፤ ጥበብን ብቕዓትን እናመከትኩም፣ ዝጀመርናዮ ወፍሪ ኣንፃር ድኽነትን ድሕረትን ተጠናኺሩ ክቕፅል፣ ለውጢ ክመፅእ ሕዚ’ውን ቃልስኹም ኣሐይልኩም ቀፅሉ። እዚ ተጀሚሩ ዘሎ መትከላዊን ሕጋዊን ቃልሲ ዝያዳ ተጠናኽሩ ክቕፅል ኣለዎ።

ህዝቢ ትግራይ፣ ብፍላይ ከኣ መናእሰይ ኣብቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ፣ ኣብ ቅኑዕን ፍትሓዊን መስመሩ ዓሲሉ ክሕሰብ ኣይኮነን ክሕለም እውን ዝኸብድ መስደመሚ ታሪኽ ክሰርሕ ኪኢሉ’ዩ። ኣብ ዝሓለፉ 27 ናይ ልምዓትን ምዕባለን ዓመታት እውን ተመሳሳሊ ታሪኽ እናፈፀምኩም መፂኹም ኢኹም። ይኹን’ምበር ናይ ድሕረት ሓይልታት ዝተምዘገቡ ምዕባለታት ፀለሎ ብምልካይን ተጋሩ ምንጪ ኩሉ ሕመቓት ተጌሮም ክውሰዱ፥ ክንፀሉን 24 ሰዓት ዝተዋደደን ተመጋጋብን ስነ ኣእምሮኣዊ ኲናት ብምውላዕ ነቲ ብዓረር፥ ቁምቡላታትን ሓዊን ምንብርካኽ ዘይተኻእለ ፅንዓትን ጅግንነትን ህዝቢ ትግራይ ብምድኻም የሻል ከብልዎ ዓሊሞም ይረባረቡ ኣለዉ።

እዚ ትእምርተ ፅንዓት ዝኾነ ህዝቢና ግና ካብታ ቅንዕቲን ትኽክለኛን መስመሩን እምነቱን ንፃት እውን እንተኾነ ሸብረኽ ከብልዎ ኣይከኣሉን። ስለዚ ሕዚውን ከም ትማሊ ኣብ ፅላል ውድብና ህወሓት ብምዕሳል፣ ኣብታ ሕጋዊን ፍትሓዊትን መስመርና ሸኺልና፣ ናይ ፀላእትና ተኸታተልቲ ወፍሪታት ክብርዕኑ ብምግባር፣ ምዕብልቲን ምዕርግቲን ትግራይ ንምህናፅ እዚ ፍልፍል ዘይነፅፍ ዓወት ዝኾነ ክብሪታት ናይ ትማሊ ዓጢቕናን ምስ እዋኑ ኣማዕቢልና ክንምርሽ ይፅውዕ።
ሰላም!

Comments
Loading...