Fana: At a Speed of Life!

ሕቶ ምምላእ መሰረተ ልምዓት እምበር ሕቶ መንነት የብልናን-ተሳተፍቲ ህዝባዊ ዘተ ዞባ ደቡብ ትግራይ

0 128

ኣዲስ ኣበባ ፣ 29 ጥቅምቲ፣ 2011 (ኤፍ ቢ ሲ) ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዩን ገብረሚካኤል ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዞባ ደቡብ ምስ ዝተውፃእፅኡ ተሳተፍቲ ዘተ የካይዱ ኣለዉ።

ዶ/ር ደብረፅዩን ሎሚ መዓልቲ ናብ ከተማ ኣላማጣ ዘምርሑ እንትኾኑ፥ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ዞባ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልታት ዝፀንሕ ዘተ ከሳልጡ እዮም።

ብመሰረት እዚ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ዝተጀመረ ዘተ ዝተረኸቡ ተሳተፍቲ፥ ዝተፈላለዩ ሕቶታትን ርኢቶታትን የቕርቡ ኣለዉ።

እቶም ተሳተፍቲ፥ “ስርዓት ምምሕዳር ካብ ገምጋም ተሳጊሩ ናብ ተግባር መዓዝ እዩ ዝኣቲ?” ክብሉ ሓቲቶም።

ብፍላይ ብዙሕ ገንዘብ ወፃኢ ተገይሩለን ዝተኹዓታ ዓመቑቲ ጎዳጉዲ ራያ ናብ ተግባራዊ ስራሕ ዘይምእታወን ኣብቲ ከባቢ ንሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን በሪ ዝኸፈተ ፀገም ከምዝኾነ ሓቢሮም።

ብተወሳኺ ኣብ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ዘሎ ኣወሃህባ ግልጋሎት ስሉጥ ዘይምዃኑን ግበረለይ ክገብረልካ ከምዘለዎን ተዛሪቦም።

ኣብ ዝርገሐ መብራህቲ፣ ተረባሕነት መናእሰይ፣ ኣወሃህባ ፍትሒ፣ ምሕደራ መሬት፣ ቤት ማዘጋጃ ወዘተ ዘለዉ ፀገማት ብዝርዝር ዘቕረቡ እቶም ተሳተፍቲ፥ መንግስቲ ነዚ ትኹረት ብምግባር ክፈትሐሎም ሓቲቶም።

ምስ መንነት ተተሓሒዙ ንዝናፈሱ ወረታት ድማ፥ “ህዝቢ ራያ ሕቶ ምምላእ መሰረተ ልምዓት እምበር ሕቶ መንነት የብሉን” ክብሉ ገሊፆም።

መድረኽ ህዝባዊ ዘተ ዞባ ደቡብ ትግራይ፥ “ካብ ብዙሕ ምዝራብ ብዙሕ ምስራሕ” ዝብል መሪሕ ጭርሖ ብምሓዝ ኣብ እዋናዊ ዛዕባን ሓፈሻዊ ምንቅስቓስ ልምዓት እቲ ከባቢን ትኹረት ብምግባር ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ምስ ዝተውፃእፅኡ ተሳተፍቲ ዝገብሮ ልዝብ ክሳብ ዕለተ ቀዳም ክቕፅል እዩ።

ካብ ተሳተፍቲ ዝለዓል ሕቶን ርእይቶን ንምድማፅን ግቡእ ምላሽ ንምሃብን ድማ፥ ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣይተ ረዳኢ ሓለፎም ሓዊሱ ካልኦት ዝምልከቶም ሓለፍቲ ስራሕ ክልልን ዞባን ኣብ መድረኽ ተረኺቦም ኣለዉ።

ብደስታ ተካ

Comments
Loading...