Fana: At a Speed of Life!

መግለፂ ካብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ

0 120

ዜጋታት ኣብ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብነፃነት ናይ ምዝውዋር ከምኡ እውን ኣብ ዝመረፅዎ ከባቢ ናይ ምንባርን ንብረት ናይ ምውናንን ሕገ-መንግስታዊ መሰሎም ምዃኑ ኣቐዲሙ ተመሊሱ ዝሓደረ ጉዳይ እዩ። መንግስቲ ፌዴራልን ክልልን እውን እዚ ሕገ-መንግስታዊ መሰል ዜጋታት ከይተሸራረፈ ተግባራዊ ንምግባር ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ክግብሩን ዝኾነ ይኹን ጥሕሰት እንተጋጥም ከዓ ህፁፅ ፍታሕ ክህቡን ኣብ ጥፍኣት ዝተሳተፉ ኣካላት ናብ ሕጊ ከቕርቡን ሕገ-መንግስታዊ ግቡእ ኣለዎም።

ይኹን እምበር ካብ ዝሓለፉ ውሑዳት ዓመታት ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላላዩ ከባቢታት ሃገርና ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ዝተፈላለዩ ብሄረሰባት መንነቶም ማእኸል ዝገበረ ጥቕዓት ብምፍፃም ኣብ ልዕሊ ህይወቶምን ንብረቶምን ጉድኣት በፂሑ እዩ፣ ይበፅሕ ድማ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ተጋሩ እውን ተመሳሳሊ በደል ተፈፂሙ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰለስተ መዓልታት ኣብ ባቲን ዝተወሰኑ ከባቢታት ከሚሴን እውን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ በደል ተፈፂሙ እዩ።

እቲ ኣብ ባቲን ዝተወሰኑ ከባቢታት ከሚሴን ተፈጢሩ ዝነበረ ፀገም ሐዚ እናተረጋግዐ እንትኸውን መንግስቲ ክልል ትግራይ እውን ነዚ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበፅሐ ጉድኣት ዝምልከት ብትኹረት እናተኸታተሎ ከምዝኾነ ክንገልፅ ንደሊ።

Comments
Loading...