Fana: At a Speed of Life!

Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaa fi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qorate

0 131
Finfinnee, Sadaasa 4, 2012 (FBC) – Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaa fi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qorate.
 
Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Preezdaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu’uuraa dabalatee kan manneen hojii sagalii korichaaf itti waamaman gamaaggamee jira.
 
Gamaaggama taasifameenis, qaamoleen haqaa karoora qindaawaa waliin ta’uun baafachuun yakkoota dantaa ummataafi mootummaa irratti dhiibbaa qaqqabsiisan kan akka daldala seeraan alaafi kontirobaandii to’achuun hojii hojjetamaa ture akka ciminaatti ilaalameera.
 
Gama biraan, qaamoleen haqaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf ciminaan hojjechuu irratti, haala biyyaafi naannoo xiinxaluun rakkoon osoo hin mudatiin dursanii nagaa hawaasaa eegsisuufi eeguun dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan ta’uu ibsa koreen kun.
 
Walumaagalatti, manneen hojii hunda keessatti hanqinoonni raawwii hojii kurmaana 1ffaa keessatti mudatan kurmaana itti aanu keessatti ciminaan irratti hojjetamuu akka qaban Dura Taa’aan Koree kanaa Obbo Issaa Boruu kallattii hojii itti aanu keessatti ibsanii jiru.
Comments
Loading...