Fana: At a Speed of Life!

Dubartii altakkatti dhiira sadii waliin gaa’ela rawwaatte

0 1,407

Finfinnee, Onkololeessa 28,2012 (FBC) – Lammii yuugaandaa kan taate dubaartiin altakkatti dhiira sadii waliin gaa’ela rawwaatte gurra uummata addunyaa hawwaattee.

Kanaan dura sababoota garaagaaraatiin gaa’illi ishee osoo hin milkaa’iin kan hafe ga’eettiin waggaa 36 tokko al takkatti dhiira sadii waliin gaa’ela rawwachuun ishee dubbii ijoo ta’eera.

Hawaasa Teesoo jedhamu keessaa Paaster Piitar Oogiiwangaa irraa kan dhalattee Girees Aguutiin namichaa bultii jalqaba ishiirra jalalaa gaarii argataa akka turte dubbattii.

Yaa ta’uu malee abbaan warraa ishee duraa kununsi isheef taasiisu guyyaa guyyaan hir’aachaa waan dhufeef bultii isheerratti dhibba uumera.

Haalli abbaa warraashee kun waan isheetti hin tolleef karaa nagaan abbaa warraa ishee ganamaa kana hiikuuf murteessite.

Aguutiin kanuma irraa ka’uun hawwasaa keessatti gochaa fudhatama dhabus dhiiroota sadii waliin ga’eela raawwachuu ishee dubbatti.

Aguutiin Riichaardi Iliich(Ofiisara Pooliisii),Joon Piitar Oluukaa(Qonnaan bulaa adda duree) fi Mikaa’eel En Yaakuu(eebbifama digirii jalqabaa) waliin altokkotti gaa’iila raawwate.

Kan nama ajaa’ibu garuu ga’ilaan boodaa Aguutiin dhiiroota kanneen waliin rakkoo tokko malee walii galteen bultii isaanii eegaluu isaaniiti.

Gochaan kun garuu abbaa ishee biratti fudhatama hin arganne.

Qa’ee isaas gadi dhiiftee akka baatu ishee taasisee jira.

Warreen gamtaan bultii ishee waliin ijaaran garuu mormii abbaa ishee cinaatti gatuu waliin jireenya ishee itti fufaniiru jedhameera.

Aguutiin isa kami irraa akka ulfoofte beekkamuu baatuus yeroo ammaa ulfa baatii 6 taatee jirti.

Maddi :-Odiitii seenteral

 

Comments
Loading...