Fana: At a Speed of Life!

Foolii badaa afaanii ittisuun ni danda’ama

0 472

Finfinnee, Onkololeessa 26,2012 (FBC) –Foolii badaa afaanii ittisuun ni danda’ama.

Tortoruu ilkaanii, dhibee irgaa fi kanneen biroon dhufan ittisuun ni danda’ama.

Rakkoo fayyaa afaan keessatti qunnamu ittisuuf malli tokko qulqullina afaanii eegudha.

Dabalataan qorannoo fayyaa idileen taasiisuu fi haalota dhibichaaf nama saaxilan ittisuun, foolii badaa afaanii ittisuun akka danda’amu ragaan Koolleejjii Miiliniiyeem Meedikaalaa Phaawuloos baase ni muul’isa.

Guyyaatti yeroo lama daqiiqaa lamaaf saamunaa Filooraayidii qabuun afaan keessa qulqulleessun tortora ilkaanii fi irgaa ni hir’isa.

Saamunaan ilkaanii 1000-1500 (PPF) filooraayidii qabaachuu isaa osoo hin bitin dura hubachuu qabna.

Yeroo ilkaan qulqulleessinu ariitiin bishaanin lolla’uu dhiisuu, saamunichi afaanitti yoo baayyate filooraayidiin haalaan akka keessa afaanii qulqulleessu ni gargaara jedhuudha.

Saamunaa ilkaanii yoo hin qabaanne dhangala’oo filooraaydii qabu fayyadamuu fi hancaqqee/maastikaa sukkaara irraa bilisa ta’e alaanfachuun tortoruu ilkaanii ni ittisa.

Hafteewwaan nyaataa ilkaanii fi irga geedduutti rakkatanii jiran yeroo yeroon qulqulleessuun foolii badaa ta’e hambisuuf ni gargaara.

Hammi sukkaaraa guyyaan fayyadamnu fallaana 6 gadi ta’uu qaba.

Tamboo xuuxuu fi alkoolii baayyinaan fayyadamuun kaansarii afaan keessaaf nama saaxiluun halluu ilkaanii jijjirruun ilkaan akka nyaatamu taasisa.

Kun ammoo foolii badaan akka uummamu godha.

Yeroo sochii ispoortii taasifnu ittisa ilkaanii ogeeyyiin hojjetame godhachuun barbaachisaadha.

Dabalataan yaala ilkaanii yeroo yeroon taasisuun murteessadha jedheera hoospitaalichi.

Comments
Loading...