Fana: At a Speed of Life!

Mallattoolee dhibee onnee hubatamuu qaban

0 320

Finfinnee, Onkololeessa 12, 2012 (FBC) – Addunyaarratti dhukkuboota sadarkaa olaanaan lubbuu namaa miidhaan keessaa dhukkubni onnee isa duraati.

Lubbuu namoota hedduu dhukkuba tasaan galaafatan keessaa onneen isa tokkodha.

Akka ragaan Dhaabbata Fayyaa idila Addunyaa agarsiisuutti, waggaatti namoonni miiliyoona 17.9 dhukkuba onnee fi isaan walqabataniin lubbuun isaanii kan darbu ta’uu ni muul’isa.

Duuti kun baayyinaan kan muul’atu biyyoota galii gadi aanaa fi giddu galeessa qaban irratti yoo ta’u, yaala dhibee kanaaf addunyaan doolaara biiliyoonotaan lakkawwaman waggaan ni baasti.

Dhiibbaa dhiigaa, furdina hammaan olii, kolestroolii baayyinaan fayyadamuu, tamboo xuuxuu fi kanneen kanaan walqabatan dhimmoota dhukkuba onneef nama saaxilanidha.

Mallattoowwaan dhibee onnee agarsiisaan dursanii beekuun yaalaa barbaachisu taasifnaan salphaatti fayyuun akka danda’amu ni himama.

Mallattooleen dhibee onnee tasaa:-

-dhukkuba laphee- jechuun naannoo gateettii fi mormaattii miirri dhukkubbii wal fakkaattu dhaga’amudha.

-Afuurri ciccituu/xiqqaachu

– Ol deebisisuu/ ol guuruu

– Humna dhabuu

– Tasa dafquu fi mallattoon kanneen biroo yoo isinitti dhaga’ame hatatamaan gara yaalaa fayyaa naannoo keessanitti argman deemuun yaala taasisuun murteessadha.

Comments
Loading...