Fana: At a Speed of Life!

Mana bashananaa halkanii namoota qeenxee qofa keessummeessu

0 205

Finfinnee, Onkololeessa 11, 2012 (FBC) – Manni bashananaa halkanii namoota qeenxee qofaaf tajaajilu namoota hedduu ajaa’ibsiise.

Namoonni sammuu hojiin dadhabe boqachiisuuf iddoowwaan bashanaanaa imaluun baratamaadha.

Turtiin isaanii bakkeewwaan bashananaan kanneenitti gammachiisaa fi bareedaa akka ta’uuf, hiriyyaa, maatii yookaan jaallee hojii isaanii waliin taphachuun kan amaleeffatamedha.

Manneen bashananaa hedduun maammiltoota gareen akkasumaas jaallee isaani waliin akka dhufan jajjabeessu. Yaata’uti, oduun Tookyoo irraa as baate kanaan adda.

Manni bashanana halkanii Toorii jedhamu maammila qeenxee  qofaaf tajaajila kenna.

Manni bashananaa halkanii kun maammiltoota garee fi lama ta’anii dhufaniif iddoo hin qabu.

Kana waan ta’eef, manni bashananichaa maammilli kamuu jaalallee isaa waliiniis ta’ee miseensa maatii isaa waliin seenee akka bashananu hin eeyyamu.

Haata’uti maammiltoonni mana bashanana halkanii kana erga galanii keessumeessitoota waliin  akka fedhanitti bashananuu danda’u.

Akka ibsa abbaa dhaabbatichaatti kaayyoon mana bashananaa halkanii Toorii qeenxummaa jajjabeessuu fi walitti dhufeenya hawaasummaa faallessuu yookiin moormuu miti jedha.

Namoonni yeroo ga’aa ofii kennanii akka of dhaggeeffatanii fi akka bashananaaniif ta’uu ibseera.

Dabalataan, gara iddoo bashananichaatti yeroo dhufan turtiin isaanii akka miidhaguu fi namoota haaraan walbaruuf carraa gaarii uuma jedhan.

Maddi:- Oodit Senteraal

 

 

Comments
Loading...