Fana: At a Speed of Life!

Qorannoon Ministeera Maallaqaa fi Dhaabbata Deeggarsa Daa’immanii ifoome

0 147
Finfinnee, Onkololeessa 10, 2012 (FBC) – Qorannoon Ministeerri Maallaqaa fi Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanitti Dhaabbanni Deeggarsa Daa’immanii(UNICEF) gaggeessan ifoome.
 
Qorannichi haala daa’immanii fi dubartoonni Ityoophiyaa irra jiran kan muul’isudha.
 
Qorannichi waggaa 1f gaggeeffamaa kan ture yammuu ta’u, waggoottan shanan darbanitti fooyya’iinsi dhufaa jiraachuun ibsameera.
 
Fayyaa, nyaata, dhiyeessii nyaataa, barnootaa fi kunuunsa daa’immaniirratti fooyya’iinsi dhufuun ibsameera.
 
Ministir deettaan Ministeera Maallaqaa obbo Admaasuu Nabbabaan Ityoophiyaan waggoottan kurnan darbanitti damichaan fooyya’iinsa qabatamaa galmessisuu ibsaniiru.
 
Dhaabbaticha bakka bu’uun kan argaman Adiil Kadir gama isaanitiin damicharratti xiyyeeffatamee yoo hojjetamu jijjiirramni kan dhufu ta’uu hojiin Ityoophiyaan hojjette ragaadha jedhaniiru.
 
Du’aatiin daa’imman waggaa 5 gadii waggoottan kurnan darbanitti 2/3ffaan hir’ateera.
 
Yaata’uutii daa’imman kumni 96 waggaa waggaadhan yoo du’an, kumni dhibbi 8 fi kumni 72 ammoo talaallii sirnaan hin argatan jedhameera.
 
Daa’imman nyaata madaalawaa hin argatin bara 2000 %58 irra ture, amma %37tti hir’ateera.
 
Kanaanuu daa’imman miiliyoonni 5.4 rakkoo qancaruuf kan saaxilamanidha.
 
Fuudhaa heerumni daa’immanii dhoorkame bara 2005 dhibbantaa 60rra ture, 2016 %40tti hir’iseera.
 
Daa’imman miiliyoonni 15 umrii isaanii malee kan warrooman yoo ta’u, kana keessaa miiliyoonni 6 umriin isaanii waggaa 15 gadidha.
 
Yeroo ammaa daa’imman miiliyoonni 2.6; kan umriin isaanii 7-14 ta’an barnoota kan hin galle yoo ta’u, kana keessaa walakkaadhaa ol shamarrani.
 
Dhiyeessiin bishaan dhugaatii qulqulluu fi qulqullinni fooyya’iinsa agarsiisera.
 
Kunis waggaa 19 dura %75 irraa kan ture, bara 2016tti gara %31tti hir’ateera.
 
Zaman Bayyanaatu gabaase.
Comments
Loading...