Fana: At a Speed of Life!

Ibsa Paartii Demokraasummaa Somaalee irraa kenname

0 321

Finfinnee, Onkololeessa 10, 2012 (FBC) –Ibsa Paartii Demokraasummaa Somaalee irraa kenname.

Paartiin keenya muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad badhaasa Noobeelii nageenyaa bara Faranjootaa 2019 injifachuu isaanitiin gammachuu itti dhaga’ame ibsachuu barbaada.

Hoggansa faayidaa dhuunfaan burjaaja’anirraa kan ka’e Paartiin Demokraasummaa Somaalee waggoottan 21n darban itti gaafatama isaa hin ba’anne.

Adeemsa farra demokraasummaa, farra federaaliizimii turee fi keessa galanii bukeessuu jaraarraa kan ka’e itti gaafatama isaa sirnaan ba’achuu hin dandeenye.

Hoggansa faayidaa ummataatif quuqamaan qabsaa’uuf yaalan miidhaa fi dararaan irra ga’aa tureera.

Waggoottan 27n darban naannoo Somaaleetti federaaliizimii heera mootummaarra jiru sirnaan hojiirra oolchuuf yaalamus, haalli qabsoo naga qabeessa hin turre.

Heerrii fi federaaliizimiin waggoottan darbanitti sirnaan hojiirra oolaa hin turre.

Naannoo Somaalee dabalatee naannoleen kaan harka lafa jalaa, qaamolee bakka bu’ummaa ummataa hin qabnee fi dabaan bulfamaa turaniiru.

Qabeenya mootummaa fi ummataa saamaniin ammas biyya jigsuuf hojjechaa jiru.

Waggaa tokkoon darbee kaasee rakkoo ture Paartiin Demokraasummaa Somaalee hiikuun of haaromsee kaayyoo hundaa’ef galmaan ga’uuf socho’aa tureera.

Yeroo ammaas naannoo Somaaleetti nagaa fi tasgabbii fooyya’aan akka uumamu taasiseera.

Ummanni naannichaas jijjiirrama dhufaa jiru dinqisiifatee, deeggarsa barbaachisaa laachaa jira.

Paartichi keessoosaa cimsee jijjiirrama akka biyyaatti eegalame utubuun, ummataaf hojjechuuf cichoomatti jira.

Jijjiirramichaan qaamoleen faayidaan isaanii jalaa tuqame, anatu siif beekan adeemsa durii deebisuuf wixxirfachaa jiru.

Paartiin Demokraasummaa Somaalee gochaa fi badiin yaraa waggoottan 27n darban ummatarratti cubbuudhan raawwatame, akka deebi’u kan hin eeyyamne ta’uu cimseet hubachiisa.

Rakkoo naannoo Afaarii fi Somaalee ilaalchisee mudates mariidhan hiikuuf hojjechaa jirra.

Adeemsa paartilee tumsaa maddiitti dhiibu hambisuu, olaantummaa gartokkee maqsuu, finxaalessummaa fi yaada jibbiinsaa hambisuun jijjiirrama ADWUIn eegale paartin keenya ni dinqisiifata, ni deeggaras.

Adeemsi amma ADWUIn itti jiru, federaaliizimii sabdaneessa heera biyyattiitin kan wal hin faallessine, olaantummaa gartokkee kan hin deebisne waan ta’eef, haala biyyi keenya keessa jirtu keessaa baasuuf murteessaa ta’uusaa ni amana.

Kanaan ala anatu siif beekan hafuusaa hubachuutu barbaachisa.

Walfedhaan demokraasii cimaa ijaaruu, tokkummaa biyyaa cimsuu, tumsaan hojjechuu, nagaa fi tasgabbii biyyaa mirkaneessuuf hojjetamaa jira.

Adeemsa miidhaa durii, cubbuu fi nagaa dhabuutti biyyattii deebisu kamuu Paartiin Demokraasummaa Somaalee hin deeggaru.

Hiikkaan; FBC Afaan Oromoo

Comments
Loading...