Fana: At a Speed of Life!

Ibsa Mana Maree ADWUI irraa kenname

0 543

Finfinnee, Onkololeesa 7, 2012 (FBC) – ADWUI addummaarraa gara paartiitti ceesisuun yaa’ii dhaabbattummaa 5ffaa bara 1996 eegalee yaa’iiwwan gaggeeffamanirratti gaaffii ka’aa turedha.

Yaa’ii 11ffaa magaalaa Hawaasaatti gaggeeffamerratti adeemsi hoji manee walitti makamuu xumuramee paartii cimaan tokko akka uumamu murtaa’un isaa ni yaadatama.

Addi Bilisummaa Ummata Tigraay kanaan dura walitti makamuu leellisaa ture har’a ka’ee mormituu ta’uudhan ibsi laatu dogoggoraa fi fudhatama kan hin qabne jedheera.

Adeemsichi osoo hin xumuramin namoonni dhuunfaanii fi addichaan ibsi laatamu sirrii miti.

ADWUIn dhimmicha obsaan ilaalaa turus, kallattiirraa maquun ummatarratti burjaajjiin uumamaa waan jiruuf adeemsi ABUT sirrii akka hin taane hubachuutu barbaachisa.

Yaada ofii bilisaan ibsachuun walmormuun walamansiisun osoo danda’amuu naamusaa fi hojimaata ADWUItin ala gadi ba’anii ibsa laachun dogongora.

Walitti makamuuf kallattiin dhaabbattummaa yoo kaa’amu ABUT qorannaan akka gaggeeffamu dhaabbilee leellisan keessaa tokko ture.

Walitti makamuun qorannaan ega xumurameen boodas adeemsaa fi naamusa ADWUItin ibsama malee, fedhii garee tokkootin qofa kan murtaa’u miti.

ABUT walitti makamuun sirna federaaliizimii diiguun akka waan hundaa bakka tokkotti cafaquun humnaan bulchuu ta’etti ilaalchii fi ejjennoon ibsus dogoggora.

Caaseffama mootummaa kan murteessu ummata Ityoophiyaa malee, paartii tokkoo miti.

Walitti makamuu dhaaba siyaasaa akka feferaaliizimii diiguutti yaadnin ka’us dogoggora.

Makamuun ADWUI mirga, walqixxummaa, badhaadhina, demokraasii, tokkummaa biyyaa waan diigu hin qabu.

Walitti makamuu kanas akka hoggansi haaraan, jijjiirramaa taayitaa ofiitif jecha dhiyeessetti ibsa laachun ABUT bishaan hin kaasu. ABUT dabalatee fedhii paartilee obbolaa hundaa waan tureef.

Walitti makamuun hirmaannaa qixaa waloo fi paartilee tumsaa cimsuun, laafinaa fi qaawwa jiru hiikuun demokraasii fi ijaarsa biyyaa, federaaliizimii sirrii dhugoomsa.

Comments
Loading...