Fana: At a Speed of Life!

Abbaan Taayitaa Geejiba Federaalaa daangaa kiilo meetiraa geejiba ummataa kaase

0 285
Finfinnee, Fulbaana 10, 2012 (FBC) – Abbaan Taayitaa Geejiba Federaalaa daangaa kiilo meetiraa koonkolaattota geejiba ummataarra kaa’ee ture yeroo muraasaf kaase.
 
Daangaan fageenya kiilo meetiraa kun kan kaafame amma barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo iddoo ramaddii isaanii deemanitti.
 
Kunis hanqina geejibaa mudachuu malu furuuf yaadameeti.
 
Tajaajilli geejibaa kiilo meetiraan hin daangofne kunis Fulbaana 10 amma 30,2012tti kennama jedheera abbaan taayitichaa.
 
Haaluma kanaan dhaabbileen bulchiinsa geejibaa fi buufata konkolaataa tajaajila walirraa hin cinne laachuun barattoonni kallattiidhan iddoo ramaddii isaanii akka qaqqaban akka taasisan ibseera.
 
To’attoonni geejibaas kana hubachuudhan tajaajilichi akka milkaa’u deeggarsa barbaachisaa akka taasisan gaafateera.
 
Daangaan kaa’amee ture geejiba xiqqaaf amma kiilo meetira 150, jiddugaleessaf kiilo meetira 150 amma 250, qaxxaamura biyyoolessaatif kiilo meetira 250 ta’uun ni beekama.
 
 
Comments
Loading...