Fana: At a Speed of Life!

Chaayinaan saatalaaytoota haaraa sadi gara hawaatti furgugiste

0 208

Finfinnee, Fulbaana 6, 2012 (FBC) – Chaayinaan Kamisa darbe saatalaaytoota haaraa sadi gara hawaatti furgugisuu ishee Dhaabbanni Teeknooloojii Saayinsii Hawaa biyyatti beeksiseera.

Saatalaaytoonni kunneen gara hawaatti kan erge kutaa Kibba Chaayinaa  bulchiinsa Shaanshii  Taaywaan jedhamee yaamamu wiirtuu saatalaaytirraa ta’uu ibsameera.

Saatalaaytoota sadeen keessaa tokko moggaasa ZD-1 02 D kan kennameef yoo ta’u, Wiirtuu Qorannoo Teeknoolojii chaayinaan kalaqamee kan qophaa’e ta’uu himameera.

Kanaaniis haala qabiinsa qabeenya uumamaa, balaa uumaama akka tasaa to’achuu, qisaasa’insa qabeenya faalama qilleensa ittisuu fi to’achuuf kan dandeessisuu fi ragaaalee kana fakkataan walitti qabuuf ta’uu ibsameera.

Saatalaaytichi ergama isa milkeessuuf waggaa shaan hawaarra kan turu yoo ta’u, saatalaaytoota kanneen biro waliin neetwoorkiin kan walqunnamaan ta’uu himameera.

Kanarra kan darbe saatalaaytichi magaalota gugguuddoo addaddaa haala salphaan sakatta’uu kan danda’uu fi kaameraa ammayyaa’a hanga kiiloo meetra 115 ragaa qabachuu danda’u itti hidhameera.

Haaluma walfaakkatuun saatalaaytoota xiqqaa gara hawaatti ergamaan keessa tokko BNU-1 kan mogga’e yoo ta’u, Yuunvaarsiiti Beejiingiin kan qophaa’edha.

Inni kan biro magaan hin ibsame saatalaaytiin xiqqaa ammo Dhaabbata Teeknoolojii Dhuunfaa Shaangaayitti argamutu qopheesse jedhameera.

Maddi:- CGTN

Comments
Loading...