Fana: At a Speed of Life!

Hirriba baayyisuu fi hirriba ga’aa rafuu dhabuun dhukkuba onneef nama saaxila – Qorannoo

0 366

Finfinnee, Hagayya 29,2011 (FBC) – Sa’aati dheeraa hirriba rafuu haata’u hirriba ga’aa rafuu dhabuun carraan dhukkuba onneen qabamu olaanadha jedha qorannoon tokko akka ibsutti.

Namni tokko guyyatti yoo xiqqaate sa’aati 6 yoo baayyate ammo sa’aati 9 darbaa rafuu akka hin qabne ogeessonni ni gorsu.

Akka qoraannoo Koollejjiin Ameerikaa Of Kaardiyooloojii ifoomsetti guyyaatti sa’aati 6 gadi rafuun carra dhukkuba onneef saaxilamu %20 yoo ta’u, sa’aati 9 fi isaa ol rafuun ammo carraan inni dhukkuba onneef nama saaxilamuu %34 akka ta’e ibseera.

Akka ogeessi qorannoo Yuunvaarsitii Koloraadoo Saliin Veetar himanitti,bu’aan qoranichaa sa’aatiin hirribaan dabarsinu nageenya onnee waliin hariiroo akka qabu kan mirkaneessedha jedhan.

Qoratoonni kunneen qoranicha waggoota 7 kan gaggeessaan yoo ta’u, namoota umuriin isaanii 40-69 gidduu jiraan kuma 461 irratti yaaliin godhaniiru.

Qorannichaaniis qorattoonni Sa’aati dheera hirriba rafuu haata’u hirriba ga’aa rafuu dhabuun dhukkuba onnee akka nama saaxilu mirkaneessaniiru.

Guyyaa guyyaan namni sa’aati 5 qofaa rafu nama guyyaan sa’aatii 7 fi 8 rafu waliin walbiraa qabamee yoo ilaalamu carraa inni dhukkuba onneef saaxilamu qabu %52 dabalee argamuu isaa ibsameera.

Namoonni guyyatti sa’aati 10 fi isaa ol rafaan ammoo carraan isaan dhukkuba onneen qabamuuf qaban dachaan kan dabalu ta’uu ibsameera.

Maddi:- UPI.com/health

Comments
Loading...