Fana: At a Speed of Life!

Manni marichaa wixinee Labsii Filannoo Ityoophiyaa, Galmeessa Paartilee Siyaasaa fi Naamusa Filannoo sagalee guutudhaan raggaasise

0 549

Finfinnee, Hagayya 18,2011(FBC)- Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa wixinee Labsii Filannoo Ityoophiyaa, Galmeessa Paartilee Siyaasaa fi Naamusa Filannoo sagalee guutudhaan raggaasise.

Manni marichaa wixinee labsii filannoo Ityoophiyaa fi paartilee siyaasaa koreen dhaabbii dhimma seeraa, haqaa fi demokraasii dhiyeesse ilaalera.

Manni marichaa har’a walga’ii ariifachiisaa gaggeessen wixinee labsichaarratti mari’achuudhan sagalee guutudhaan raggaasiseera.

Yaata’uutii labsicharratti yaada dorgomtoota dhiiraa fi dubartootaa ilaalchisee dhiyaate; sagalee qixa yoo argatan dubartoonni akka injifatan taasisuuf kaa’ame sagalee caalmadhaan kuffiseera.

Sababiin isaas walqixxummaa koorniyaadhan waal wal faallessuufi jedhameera.

Labsii har’a ragga’een hojjetaan mootummaa miseensa paartii ta’ee yoo dhiyaate, kakaasii filannoo fi dorgommiirratti yoo hirmaatu mindaa malee eeyyama akka argatu ni kaa’a.

Paartileen siyaasaa miseensota isaanii sababoota addaddaatin miseensummaarraa haquu yoo barbaadan eeyyama mana murtii malee akka gaggeessan eeyyama laata.

Labsii ragga’een dorgomtoota dhuunfaaf mootummaan deeggarsa akka laatu murteessera.

Moggaasa labsichaa dabalatee labsichaan keeyyattoonni 149 fooyya’uun ibsameera.

Moggaasichis “Labsii Filannoo Ityoophiyaa, Galmeessa Paartilee Siyaasaa fi Naamusa Filannoo” jedhamuun sirrateera.

Paartii biyyoolessaa tokko hundeessuuf yoo xiqqaate miseensonni kumni 10, paartii naannoo tokkommoo hundeessuuf yoo xiqqaate miseensonni kumni 4 akka barbaachisan labsichi kaa’era.

Comments
Loading...