Fana: At a Speed of Life!

Manni Maree Ministirootaa dhimmoota addaddaarratti murtee dabarse

0 681

Finfinnee, Hagayya 18,2011(FBC)- Manni Maree Ministirootaa walga’ii idilee 73ffaa har’a gaggeessen dhimmoota addaddaarratti mari’atee murtee dabarseera.

Waltajjichaanis waliigaltee eeyyama albuuda dhagaa cilee fi kiroomaayit Ministeera Albuudaa fi Boba’aadhan dhiyaaterratti mari’ateera.

Manni marichaas eeyyamicharratti mari’achuudhan hojiirra akka oolu murteesera.

Dabalataan wixinee labsii gochoota namaan daldaluu, bobbii seeran alaa fi seeraan ala daangaa ceesisuu ittisuu fi to’achuu Abbaan Alangee Federaalaa qopheesserratti mari’ateera.

Manni marichaas wixineewwan labsii kanneen irratti ega mari’ateen booda akka ragga’aniif Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatif qajeelchera.

Wixinee labsii tajaajila addaddaa Abbaan Taayitaa Maariitaayimii laatuf ba’errattis mari’ateera.

Ministeerri Maallaqaa labsicha kan qopheesse yammuu ta’u,
wixineen labsichaa tajaajilamaan kallattii baasii madaalawaa akka danda’u godha.

Manni marichaas labsichi hojiirra akka oolu taasisa.

Comments
Loading...