Fana: At a Speed of Life!

Irgi maaf nu dhiiga?

0 201

Finfinnee,Hagayya 2,2011(FBC) – Dhiigun irgaa rakkoo irgarraa fi dhibee biroo jabaaf saaxilamaa jiraachuu keenyaf mallattoo ta’uu danda’a.

✓ Irgi dhiigun maal qaqqabsiisa? 
Inni jabaan rom’uu (inflamed gums) yookin (Gingivitis) irgaa qaqqabsiisudha.
Irga jidduutti xuriin kuufamu(plaque) qulqulleeffamuu baannan jajjabaatee irgi akka dhigu taasisa.

✓Sababoonni biroos; 
* Dhukkubbii dhiiguu irgaa barame,
* Ilkaan humnaan qulqulleessuuf yaaluu,
* Jijjiirrama hoormoonii yeroo ulfaa,
* Infeekshinii ilkaanii yookin irgaa,
* Kaansarii dhiigaa,
* Dawaa dhiiga qallisan fayyadamuu,
* Hanqina vaaytaamiin K
* Ilkaan nam tolchee sirnaan hin dhaabbanne,

✓Maal gochuu dandeessu? 
* Ilkaan yoo rigattan suuta rigadhaa; guyyaatti si’a 2 yoo rigattan ni gorfama.
* Rakkoo dhiiguu irgaa yoo qabaattan ilkaan qulqulleessuuf/ dhiquuf wantoota alkoolii of keessaa qabanitti hin fayyadaminaa. Dhibicha hammeessuu waan danda’aniif.
* Ilkaan keessan waggaatti si’a 1 ogeessan osoo dhiqamee.
* Tamboo xuuxxu taanan osoo dhiistanii.
* Irgi keessan yammuu dhiigu, jirbii bishaan qabbanaa’aa cuubuun irratti qabadhaa.

✓ Ogeessa bira yoom dhaquu qabdu? 
* Dhiiguu irgaa isinirra ture yoo qabaattan?
* Dhibeewwan biroo walfakkaatoo yoo qabaattan,
* Yaalan boodas dhiiguu yoo dhaabuu baate.

Maddi; Oral Care Center

 

Comments
Loading...