Fana: At a Speed of Life!

Butaantaa dhiphaa uffachuun fayyaa hormaataarratti dhiibbaa qaba- qorannaa

0 2,225
Finfinnee, Caamsaa 22,2011(FBC) – Butaantaa nama hin qabne uffachuun fayyaa qaama hormaatatiif murteessaa ta’uu qorattoonni Ameerikaa ifoomsan.
 
Qorannaa Dhaabbanni Barnootaa Fayyaa Hawaasummaa Haaarvaard TH Chaan gaggeesse kanaan dhiironni 656 hammatamaniiru.
 
Dhiironni butaantaa bal’aa uffatan isaan dhiphaa uffatan caalaa, sparmii(mi’oo) hedduu akka kuufachuu danda’anis irra ga’ameera.
 
Butaantan yoo bal’atu sparmii heddummeessuu fi hoormoonin isaas sirnaan hojiisaa akka hojjetu isa gargaara jedha qorannaan gaggeeffame kun.
 
Akkaataa madaallichaatin kan butaantaa bal’aa uffatan %25n isaanii sadarkaa barbaadamurra jiraachun isaanii eerameera.
 
Qabbanni naannoo cinaanii fi teessumaa qabbanaa’aa ta’uu isaatin waan walqabatuuf akka ta’uu danda’us eerameera.
 
Kanaaf dhiirri uffannaa fi haala jireenyasaa akkanaan salphisuudhan, fayyaa qaama hormaataa fi hoormoonii walhormaataa eegudhaan hormaata gaarii qabaachuu danda’a jedha qorannaan Ameerikaa kun.
 
Oomishamuun mi’oo ho’ina qaama keenyaa waliin akka wal qabatus qorannichi ni eera.
 
Ho’inni qaama naannoo cinaanii 34C (92F) ol taanan, fayyaa hoormoonii, DNA fi cinaanii akkasumas oomisha mi’oorratti rakkoo akka qabaatus ni kaasa.
 
Dabalataan ammoo sammuun keenya haala gaarirra jiraannan, dhiphinaa fi aarirraa of qusannaan carraan sanyii horachuu keenyaa olaanaa ta’a.
 
Butaantaawwan dhidhiphaan ho’ina naannoo teessumaa fi cinaanii waan dabalaniif gaarii akka hin ta’in eerameera.
 
Aadaa uffannaa butaantatiin ala, tamboo xuuxuu, umrii, ulfaatinaa fi dhaabbanni qaamaas oomishamuu mi’ooreratti dhiibbaa akka qaqqabsiisan qorannichaan irra ga’ameera.
 
Maddi; BBC
Comments
Loading...