Fana: At a Speed of Life!

Fooramiin hariiroo diinagdee Ityoophiyaa fi Ameerikaa Waashiingitanitti gaggeeffamaa jira

0 80
Finfinnee, Caamsaa 8,2011- Fooramiin hariiroo diinagdee Ityoophiyaa fi Ameerikaa cimsu Waashiingitan Diisiitti gaggeeffamaa jira.
 
Fooramichi Ityoophiyaan diinagdeeshee guddisuuf carraaqqii taasisaa jirturratti hubannaa ni uuma.
 
Fooramii kana kan qopheesse Ministeera Dhimma Alaa Ameerikaa fi Ameerikaatti Imbaasii Ityoophiyaati.
 
Waltajjichi kaleessa Caamsaa 7,2011 kan jalqabe yammuu ta’u, har’as itti fufuun gaggeeffamee oola.
 
Fooramicharratti itti aanaan barreessaa Ministeera Dhimma Alaa Ameerikaa Tiiboor Naash, sooreyyiin Ameerikaa, hoggansi dhaabbilee, Dooktar Arkabaa Iqquubaay, Ameerikaatti Ambaasaaddarri Ityoophiyaa obbo Fitsuum Araggaa, Dooktar Illeenii G/madihinii fi kan biroo argamaniiru.
 
Fooramichaan Ameerikaan invastimantiin Ityoophiyaatti qabdu akka dabalu haala ni mijeessa.
 
Dabalataan jijjiirramni diinagdee Ityoophiyaa akka ce’uu fi oomishaalee isheetifis gabaan akka bal’atuuf mari’atamaa jira.
 
Diinagdee biyyattii keessatti hirmaannaan damee dhuunfaa akka dabalu hojiin hojjetamaa jiru jajjabeessaa ta’uu waltajjichaan ka’eera.
 
Kun ammoo kaayyoo galma diinagdee bara 2025tti Ityoophiyaan sadarkaa biyyoota galii giddugaleessaa gadaanaatti makamuuf qabduu akka ta’e eerameera.
 
Waltajjichaan hariiroo diinagdee biyyoota lamaanii cimsuu, deeggartoonni Ityoophiyaa akka tumsan taasisuu, invastaroonni Ameerikaa Ityoophiyaatti akka invast godhan haala mijeessuu, daldalaan hidhata jiru guddisuu, invastaroonni biyya keessaa fi Ameerikaa hidhataan akka hojjetan taasisuurratti mari’atamuun irrattis kan hojjetamu ta’uu Ministeerri Dhimma Alaa FDRI beeksiseera.
 
Waltajjichi Ityoophiyaa muul’ata gaarii qabdu uumuuf; Ityoophiyaanotaafis ta’e Ameerikaanotaaf haala gaarii kan uumu ta’uun ibsameera.
 
Fooramichaa fi hariiroo cimurraa biyyoonni lammanuu qixa kan fayyadaman ta’a jedhameera.
 
 
 
 
 
 
 
Comments
Loading...