Fana: At a Speed of Life!

Ityoophiyaan qabiinsa mirga namoomaarratti gamaaggama Jeneevaarraa yaada fudhatte

0 163
Finfinnee, Caamsaa 6,2011(FBC)- Waltajjiin gamaaggama qabiinsa mirga namoomaa Swiizarlaand Jeneevaatti gaggeeffame.
 
Ityoophiyaanis waltajjicharratti gabaasa hojii qabiinsa mirga namoomaarratti dhiyeessitee gamaaggamsiistetti.
 
Waltajjiin idil addunyaa kun waggaa 4 fi walakkaatti si’a tokko miseensota Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniin qophaa’a.
 
Jilli Ityoophiyaa itti aanaa Abbaa Alangee Federaalaa Dooktar Geede’oon Xiimootewoosin duurfamu waltajjicharratti argamuudhan qabiinsa mirga namoomaa biyyattiirratti gabaasa dhiyeessera.
 
Dooktar Geede’oon ibsa qabiinsa mirga namoomaa Ityoophiyaarratti laataniin waggaa tokkicha darbetti damichaan fooyya’iinsi galmaa’uu eeraniiru.
 
Mootummaan seera farra shororkeessaa fooyyessaa jiraachuu, dhaabbileen shororkeessummaan mogga’an moggaasichi akka irraa ka’u taasifamuu, miseensonnii fi hoggansi paartilee siyaasaa hidhaadhaa gadhiifamuu, aktiiviistonnii fi bloogaroonni gadhiifamuus ibsaniiru.
 
Dirree demokraasii bal’isuuf tarkaanfiiwwan jajjaboon fudhatamuu, dhaabbileen siiviikii olaantummaa seeraa fi demokraasiirratti akka hojjetan eeyyamamuu ibasan.
 
Waliigaltee biyyoolessaa fi araara buusuuf Koomiishiniin Araaraa fi Nageenyaa hundaa’ee hojjetaa jiraachuu, fooyyessi hawaasummaa fi diinagdee fudhatamuu ibsaniiru Dooktar Geede’oon.
 
Ijaarsi daandii waggoottan kudhanitti babal’achuu, seeftineetiin lammiilee harka qalleeyyiin fayyadamoo akka ta’an hojjetameera.
 
Fayyadamtummaa dubartootaa mirkaneessuu fi walqixxummaa isaaniirratti hojii mootummaan hojjeteen %50 miseensota kaabinee dubartoota ta’uu ibsaniiru.
 
Hirmaattonni gabaasa dhiyaaterratti yaada laataniin, Ityoophiyaan adabbii du’aa seera ishee keessaa akka baastu gaafataniiru.
 
Qabiinsa sirreeffamtootaarratti ammas fooyyessi akka taasifamu jedhan.
 
Bara itti aanutti filannoon biyyoolessaa gaggeeffamu bilisa, haqa qabeessaa fi amanamaa akka ta’u hojjetamuu qabaan dhaamaniiru.
 
Dhiibbaa fi garaagarteen akka hin uumamne dhaabbileen amantaa ifatti akka mari’atan yaadni laatameera.
 
Buqqa’uu biyya keessaa dhaabsisuu, mirga isaanii kabachiisuu, wabii nyaataa mirkaneessuu, baqattoota alaatif carraa hojii uumuu, daddabarsa seeran alaa ittisuurratti akka hojjetamu dhaamameera.
 
Barmaatilee badaarratti hojiin eegalame cimuu akka qabu ibsameera.
 
Ityoophiyaan waltajjii walfakkaataa gamaaggama mirga namoomaa bara Faranjootaa 2009 fi 2014 irrattis hirmaattet turte.
Comments
Loading...