Fana: At a Speed of Life!

Hirriibaan walqabatee ilaalchoota dogongoraa sirreeffamuu qaban

0 1,157

Finfinnee, Eebila 10,2011(FBC)-Hirriibaan walqabatee ilaalchoonni dogongoraa fi barmaatileen badaan jiran rakkoo fayyaaf kan nama saaxilu ta’uu qorannoon haaraan gaggeeffame tokko ifa godheera.

Ilaalchoota kanneen keessaa sa’aa 5:00 gadi qofa hirriiba rafuun rakkoo fayyaaf akka nama saaxilu ibsamuu fi hirriiba rafuuf alkoolii dhuguu amaleeffachuun kanneen ibsamaniidha.

Miseensi garee qoratichaa Rebeqaah Robbiins hirriibni hojiin bu’aa qabeessa ta’uuf, miira gaariif fi fayyaaf murteessaa ta’uu ni ibsu.

Miseensi garee qoratichaa gamaaggama namoota kuma 8 irratti marsariitiin gaggeesseen akka irra gaheetti ilaalchoota dogongoraa hirriibaan walqabatanii ka’an 20 ol addaan baaseera.

Bu’aa kanaanis namoonni hirriiba gahaa sa’aa 5:00f illee  hin arganne akka jiran irra gahameera.

Ta’us qoratoottichi guyyaatti hirriiba gahaa dhabuun dhibee adda addaaf akka nama saaxiluu danda’u kaasanii, guyyaatti sa’aa 7 hanga 8 rafuun fayyaaf barbaachisaa akka ta’e ibsaniiru.

Haaluma walfakkaatuun  hirriiba rafuun dura alkoolii fayyadamuun hirriiba gahaa rafuuf deeggarsa kan hin goone ta’uu irra gahameera.

Inumaayyuu alkoolii dhuguun hirriiba gahaa argachuuf rakkisaa ta’uu ibsameera.

Maddi፡-www.upi.com

 

Comments
Loading...