Fana: At a Speed of Life!

Buqqaatota godina Wallagga Bahaatti argamaniif deeggarsi adda addaa godhamaa jira

0 147

Finfinnee, Eebila 7, 2011(FBC)-Waajjirri Eegumsa Fayyaa godina Wallagga Bahaa buqqaatota godinichatti argaman kuma100 fi kuma57 fi dhibba 4 fi 32 ta’aniif deeggarsa tajaajila Sirna nyaataa fi yaalaa kennaa jira.

Itti Gaafatamaan Waajjirichaa obbo Sonaa Dassaaleeny  akka ibsanitti, buqqaatonni buufata yeroo keessatti argaman deeggarsa  bifa qindaa’aa ta’een akka argataniif ogeessonni fayyaa sadarkaa sadarkaan jiran dhibba 2 fi 32 bobbaafamaniiru.

Lammiilee kuma 90 ol ta’aniifis yaaliin fayyaa fi hubannoon fayyaa irratti kennameeraf jedhaniiru itti gaafatamichi.

Deeggarsi kunis lammiilee kanneenif kan godhame walta’iinsa Dhaabbilee Deeggarsaa Sagantaa Nyaataa Addunyaa(WFP) waliin ta’uu ibsameera.

Lammiilee kanneeniif dbalataan dhaabbileen deeggarsa fayyaa taasisan Ministeera Eegumsa Fayyaa Federaalaa, Dhaabbata Eegumsa Fayyaa Idil Addunyaa, UNICEF, IRC fi  Waajjira Eegumsa Fayyaa godina Jimmaa ta’uu ibsameera.

Buqqaatota kanneeniif deeggarsi dhibee daddarboo dursanii ittisuu, barnootaa fayyaa kennuu, duulli talaallii, mana fincaanii qotuu fi dhiheessiin bishaan dhugaatii qulqulluu qaamolee adda addaa waliin ta’uun raawwatameera.

Baay’inni buqqaatotaa fi dhiheessiin qorichaa wal simuu dhabuu, dhaabbileen deeggartootaa xiqqaachuu, haalli qilleensaa ho’aa ta’uu fi qubattoonni buufata tokko keessatti walitti baay’achuu, hanqinni bishaan dhugaatii akkasumas Ganni dhufaa jiraachuun hanqinoota ijoo fi yaaddoo isaan mudatan ta’uu itti gaafatamichi dabalanii himaniiru.

Waajjira Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa irraa odeeffanne.

 

Comments
Loading...