Fana: At a Speed of Life!

Dhibee paarkiinsaniif tajaajilli wallaansaa laatamu hanqina qaba

0 277
Finfinnee, Muddee 30,2011(FBC)- Dhibee paarkiinsaniif tajaajilli laatamu hanqina qabaachuu Ministeerri Eegumsa Fayyaa FDRI beeksise.
 
Ministeerichatti duursaan garee daayreektoreetii dhibeewwan daddarboo hin taane obbo Ababaaw Ayyalaan yaalli dhibichaa hoospitaalotatti kan laatamu ta’us, kenniinsa tajaajilaarratti hanqina qabaachuu eeru.
 
Yaalli dhibichaa amaluma isaatin rakkisaadha jedhu obbo Ababaaw.
 
Mallattoolee isaa arguudhan malee meeshadhaan qoratanii qofa irra ga’uun rakkisaa ta’uu himu.
 
Damichaan humni namaa leenji’e xiqqaa waan ta’eef, keessumaa ogeeyyiin yaalaa narvii lakkoofsan muraasa ta’uurraa kan ka’e, yaalasaa bifa guutuu ta’een hoospitaalotatti laachun rakkisaa ta’uu himu.
 
Hanqinni dhiyeessii fi leenjii gaggabaaban ogeeyyidhaa kennamuu dhabuun yaala bifa guutuu ta’een laachuuf rakkisaa ta’uu ibsu.
 
Yaata’uutii ekisteenshinii fayyaa, sagantaa fayyaa fi sirna nyaataa manneen barnootaa fi karoora tarsiimoo fayyaa sammuutin hammatamee irratti hojjetamaa jira.
 
Hawaasa bira hanqinni hubannaa jiraachuu isaatin loogin akka mudatuu fi rakkoo diinagdeerraa kan ka’e namoota dhibichaaf saaxilaman yaaluuf gufuuwwan akka mudatan obbo Ababaaw ni himu.
 
Paarkiinsan dhawaata fayyaa sammuu kan miidhu yammuu ta’u, dhibee sammuu jalatti hammatama.
 
Dhibichi narvoota kan miidhu ta’uu ogeeyyiin damichaa ni himu.
 
Qorannaadhan adda ba’uu baatus Ityoophiyaatti namoonni dhibichaaf saaxilaman kuma 200 amma kuma 300 jiraachutu himama.
Comments
Loading...