Fana: At a Speed of Life!

Haroo Abijaataa baraaruuf ni hojjetama jedhame

0 202
Finfinnee, Onkololeessa 2,2011(FBC)- Haroo Abijaataa baraaruuf kan hojjetu ta’uu Ministeerri Naannoo, Bosonaa fi Jijjiirrama Qabeenya Qilleensaa beeksise.
 
Haroon Abijaataa duraan gadi fageenya meetira 14 qaba ture.
 
Amma garuu meetira 2tti gadi siqeera.
 
Kunuunsa naannoof xiyyeeffannaan kennamuu dhabuu, manca’uun bosoonaa fi dhimma warshaa Soodaa Aashin wal qabatee haroon Abijaataa gogiinsaf saaxilamuu ministirri ministeerichaa Dooktar Gammadoo Daalee himaniiru.
 
Warshichi nageenya naannoorratti dhiibbaa qabaachuun, dhiyeenyatti kan gamaaggamamu ta’s jedhan.
 
Warshaan Soodaa Aash dhiibbaa uumera taanan dhimmi isaa gara mana murtii kan geeffamu ta’a jedhan Dooktar Gammadoon.
 
Warshichi gara Shaallaatti geeddaramaan yaadni ka’aa tures dhugaa akka hin ta’in eeraniiru.
 
Biiron Aadaa fi Tuuriizimii Oromiyaa haricha gogiinsarraa baraaruf dhiyeenyatti tarkaanfin kan fudhatamu ta’uu ibseera.
 
Rakkoo walfakkaataan akka hin uumamne invastimantiin yammuu laatamu qorannoo klaastaraatin kennama jedheera.
 
Harichi waggaa tokkotti kiilo meetira 1 gara keessatti dheeffaa jira.
 
Haala kanaan kan itti fufu taanan waggaa lamatti guutummaan ni goga jedhameera.
 
Jiraattonni naannichaa goguu harichaatif lagni Bulbulaa gara harichaa galuu dhabuu fi warshaan Soodaa Aash sababiidha jedhu.
 
Akka jiraattonni jedhanitti warshichi waggaatti haricharraa bishaan kiyuubiik meetira amma miiliyoona 5 fayyadama.
 
Hoji gaggeessaan warshichaa Dooktar Biraana Masqal ammoo warshaan isaanii waggaatti bishaan kiyuubiik meetira miiliyoona 1.7 akka fayyadaman kaasu.
 
Biqilaa Tufaatu gabaase.
Comments
Loading...