Fana: At a Speed of Life!

Manni Maree Ministirootaa lakkoofsi kaabinee 28 gara 20 akka hir’atu murteesse

0 221

Finfinnee, Onkololeessa 1, 2011(FBC)- Manni Maree Ministirootaa kaleessa wixinee labsii taayitaa qaama raawwachiistuu mootummaa federaalaa murteessurratti mari’atee akka ragga’uuf Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatif erge.

Murtichaanis lakkoofsi miseensota kaabinee 28 gara 20 akka hir’atu taasifamuusaa itti gaafatamaan Waajjirri Addaa Muummee Ministiraa obbo Fitsuum Araggaa himaniiru.

Murtichi hojiilee karoora tiraansifoormeeshinii 2ffaa keessatti hin xumuramin raawwachuuf barbaachisaadha jedhaniiru.

Murteen dabarfames jijjiirramicha sadarkaa olaanaatti ceesisuu, baasii qusachuu, taayitaa walfakkaataa hambisuuf gargaara jedhameera.

Haaluma kanaan;
Ministeerri Daldalaa fi Ministeerri Indaastirii- Ministeera Daldalaa fi Indaastirii akka ta’an,

Ministeerri Saayinsii fi Teeknooloojii fi Ministeerri Qunnamtii fi Infoormeeshin Teeknooloojii- Ministeera Innooveeshin Teeknooloojii akka ta’an,

Ministeerri Misooma Magaalaa fi Ministeerri Koonistiraakshinii makamanii- Ministeera Misooma Magaalaa fi Koonistiraakshinii akka ta’an,

Dhaabbilee itti waamamoo walfakkaaton biroos bifuma walfakkaatun akka makaman murtaa’era.

Olaantummaa seeraa fi nageenya buusudhaan hawaasa siyaasan tokkoome ijaarudhaaf Ministeerri Nageenyaa akka hundaa’u murtaa’era.

Yuunvarsiitota hundaa fi dhaabbilee ogummaa fi teeknikaa Ministeera Barnootarraa fudhachuudhan, Ministeera Saayinsii fi Teeknooloojii jalatti kan argaman yuunvarsitoota lamaan dabalatee Ministeera Barnoota Olaanaa fi Saayinsii jedhamee akka hundaa’u murtaa’era.

Abbaan Taayitaa Galiiwwanii fi Guumruukaa, Ministeera Galiiwwanii fi itti waamamni isaanii ministeerichaaf kan ta’e Koomiishinii Guumruukii ta’uudhan, dhaabbilee lama ta’anii akka hundaa’an manni marichaa murteessera.

Ministeerri Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa, Eejansii Qabeenyaa fi Bulchiinsa Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa ta’uudhan Ministeera Maallaqaa jalatti akka hundaa’u murtaa’era.

Comments
Loading...